تبلیغات
ضرب المثل های عامیانه رفسنجان - الف 1

امروز:

الف 1

آهن سرد كوفتنِ. (این كار فایدهای ندارد

آواز دهل شنیدن از دور خُشِ.

اَ خجالت آب عرق شدیم .(خجالت كشیدیم)

اَ سرما كروس كَردِه. (خیلی سردش شده)

اَ سرما مثل خایه حلاج میلرزه.

اَبر باشه بارون نیس امر باشه بارون هس.

ابرو ترش كرد. (عصبانی شد)

ابلهی گفت احمقی باور كرد. (آدم نادان گفت و نادان دیگری باور كرد)

اتو لنگش میخوره، از اول و آخرش میخوره، از وسط پایش میخورد. (غلط میكند)

اجاره نشین خوشنشینِ. (كسیكه كرایه میدهد آقا بالاسر است)

اجازه بدین بره سری سبك كُنه. (یعنی برود مُستراح یا دستشویی)

اجاقش كورِ. (نازا است حامله نمیشود)

اجل برگشته میمیره نه بیمار سخت.

اجل دور سرش میگرده.

احمد بیشوم و خلیل ناشتا. (همیشه دوقورت و نیمش باقی است همیشه گرسنه و بیشام است)

احمدك ملا نمیرفت بردنش. (این كار باید انجام شود و نشدن ندارد)

احوال سیسیالنگ از كرمای لب جو بپرسین.

الاخون والاخون شد. (آواره سرگردان شد)

اَدِلش ور نمیآ. (دستش به جیبش آشنا نیست سخی نیست كه این كار را انجام دهد)

ارث خرس میرسه به كَفتار. (وارث خرس كفتار میشود،یعنی نه ارث خوب است و نه وارث آن)

ارحم ترحم. (رحم كن تا بتو رحم كنند. رحم كن تا خدا بتو رحم كند)

ارده و شیره نون ورتوش یلِ شلیته قِر ور توش. (آدمی كه اطوار و اصول دارد

از آب خوب در اومده. (جنس او خوب است،خیلی خوب است)

از آب گرد میگیره. (ایرادگیر است و ایراد زیاد میگیرهد)

از آب گلآلود ماهی میگیره. (فرصت طلب است)

از اون نترس كه هایوهویی داره از اون بترس كه سر بتویی دارِ. (از كسیكه صدا میكند نترس از كسیكه سكوت میكند بترس)

از ابر سفید بترس كه میكنه كار تموم. (از ابر سفید بترسید كه كار را تمام میكند و ممكن است خانه را خراب كند)

از ابر سیاه نترس كه میره بون به بون. (از ابر سیاه نترسید كاری ندارد)

از اون بیناخنو است. (ناقلا و زرنگ است)

از اون پاچه ور مالیدْای.ِ (از اون بابا شمل است)

از اون خرا موشهیِ. (خیلی ناقلا و زرنگ است)

از اون عقربوا زیر حصیر.ِ (خیلی ناقلا است، زرنگ است، از اون ناكسهاست)

از این امامزاده معجزهای ور نمیآ .

از این ستون تا اون ستون فرجِ. (شاید فرجی شود و كاری انجام گیرد)

از این گوش بشنو از اون گوش در كن.

از این گوش میشنوه از اون گوش در میكنه. (گوش بحرف نمیكند و خودش را بهكری میزند)

از این نمد نمیشه كلاه ببافی. (اینجا چیزی نیست اینجا چیزی در نمیآید)

از بارون نرمه باید ترسید.

از بس خُش پروپاچهای میخواه از دیوار سفید كاری بالابره (همه كاری میخواهد انجام دهد)

از بس خوشگل بود تِتركو در اُورد.

از بس دس و پای سفیدی دارِ از دیوار سفید كاریم بالا میره. (همه كاری را میخواهد انجام دهد)

از بیبزی فیت بیجا میزِن.ِ (هیچ چیز ندارد تظاهر بداشتن میكند)

از بیخ عربِ. (هیچ سرش نمیشود)

از بیكفنی زنده است. (آه ندارد)

از بیكفنی زندهی.ِ (فقیر است و پولدار نیست)

از پدرش چه دیدم كه از بچهش بینم.

از پس هر خندهای آخر گریهای است.

از ترس هفت سوراخ قایم شد.

از تعجب شاخ در اُور.د

از تنهایی اونجا دِق كرده. (تنها است و ممكن است دق كند و ناراحت شود)

از ته گوش مردمِ میبره. (آدم كلاه گذاری است، كلاه سر ما میگذارد)

از تو بیك اشارت از ما بسر دویدن.

از تو حركت از خدا بركت.

از جا در رفت. (عصبانی شد)

از جان گذشته را به كمك احتیاجی نیس.

از جلوش دراومد. (جلوی او ایستاد، جواب او را داد از پس او بر آمد)

از چاله دراومد اُفتاد تو چاه. (از گرفتاری كم به گرفتاری بزرگتری دُچار شد)

از چشمم اُفتاده. (دیگر توجهی به او ندارم، دیگر برایم اهمیتی ندارد)

از حلوا حلوا گفتن دن شیرین نمیشه. (حلوا را باید بخوری نه حلوا حلوا بگویی)

از حموم درمیآیی برو خونه شوهرت از رخشویی میآیی برو خونه پدرت.

از خدا پنهون نیس از تو چرا پنهون باش. (خدا اینكار را میداند چرا از شما پنهان كنم)

از خرس پتی هم كنده بشه غنیمتِ. (از كسی چیز كمی هم بگیری خوب است)

از خنده قش كرد.

از خوشحالی قند تو دلش آب میشه.

از خوشحالی كبكش خروس میخونه.

از دعای گربه سیا بارون نمیآ. (اگر دعا بكنی از دعای تو اینكار انجام نمیشود)

از دل برود هر كه از دیده برفت. (هر كه از چشم برود از دل هم میرود)

از دل و دماغ افتاده. (پیر شده است)

از دماغ فیل افتاده پایین. (متكبر و مغرور است)

از دماغ فیل اُفتاده. (متكبر و مغرور است)

از دهنش گندهتر حرف میزنه. (حرفهایش از خودش بزرگتر است. بیشتر از ظرفیش حرف میزند)

از دوبندم تا سهبندم همه دار پتپت میكنه. (همه جای بدنم درد میكند)

از دور میبره دل و از نزدیك زهره را. (خیلی زشت است)

از دوستی میخوا بكنه از سرش پوسی. (دوستی او مثل خاله خرسهِ است)

از دولتی سرتون ك.. ور خاك میكشیم. (به لطف شما داریم زندگانی را میگذرانیم ((بشوخی))

از دیوار پوت از زن شَلافِ از سگ گیرنده باید ترسید. (از دیوار خراب زن فاحشه و از سگ هار باید حذر كرد)

از دیوار خاك میریزه از این بچه نمیریزه. (به طعنه به بچه شیطان میگویند)

از دیوار كسی بالا نرو تا از دیوارت بالا نرن. (كار بد نكن تا در برابر به تو بد نكنند)

از دیونه میپرسی چارشنبه كِی. (باید انجام كاری را از عاقل بپرسی نه از ادم دیوانه

از ریش میكنِ ور سبیل میچسبونه. (كاری كه میكند فرقی با نكردنش ندارد)

از زرنگی می دِرنگه. (یعنی زرنگ نیست تنبل است)

از زمین ور آسمون نمیبار.ِ (آدم بیچاره به آدم پولدار كمك نمیكند)

از زیر بته جاز در نیومده. (كس و كاری دارد،سرشناس است)

از سایه خودشم میترسه. (خیلی ترسو است)

از سر خر گرفته از ك.. خر درش كرد. (خیلی حرفهای تند به او زد)

از سر خودش وا كرد. (به بهانهای او را از خودش دور كرد)

از سر دختر خونه میشه گذشت از نون داغ نمی شه گذشت. (نان داغ را باید خورد ولی با دختر باكره میشود ازدواج نكرد)

از سر ما هم زیاده.

از سرما سبیلاش آویزان شده. (خیلی سردش شده بود)

از سگ نباید اشكمه قرض كرد. (از آدم نوكیسه نباید پول قرض كرد)

از سوراخ سوزن تو میره، از در دروازه تو نمیرِه. (گاهی خوب است گاهی بد)

از سیاهی رنگی بالاتر نیس. (هر طور میخواهد بشود اینكار را میكنم )

از سیر گرفته تا پیاز دررفته. (تمام ماجرا كل داستان را برایش تعریف كردن)

از شیر مادر حلالتر.

از شیر مرغ تا جون آدمیزاد.

از صد گل یك گلش نشكفته.

از طلا بودن پشیمان گشتهایم.

از عشق لیلی ور ك.. مجنون بند میكنه.

اَز قُپ خودش در میآرِه میكنه تو قُپ بچهش. (خودش نمیخورد به بچهاش همه را میدهد)

از قدیم گفتن درِ ك.. بز دنبه نیس. (یعنی این سخاوتمند نیست پول خرج كن نیست)

از كُت سوزن رد میشه از دروازه رد نمیشه. (گاهی ملایم و گاهی كارها را انجام نمیدهد)

از كلفتی نون و از باریكی كار بدش نمیآ. (آدم تنبل و پورخوری است)

از كوره در رفت. (عصبانی شد)

از كوره همان تراود كه در اوست. (هر كس ماهیت خود را نشان میدهد)

از كیسه تا بغل راهی نیس. (این جیب و آن جیب ندارد فرق نمیكند)

از كیسه خلیفه میبخشه. (مال دیگران را میبخشد)

از كیسه خودش میخور.ِ (مال خودش را خرج میكند

از گل نازكتر به كسی نگفته.

از گل نازكتر بهش نگفت. (با او خوشرفتاری كرد)

از گلیم خودش پاشِ درازتركرد. (بیش از اندازه خرج كرد یا عمل كرد)

از گوشت سگ حرومتره. (یعنی راضی به این كار نیستم)

از گیر دزد در اومد افتاد دست فال گیر. (از چاله در آمد افتاد توی چاه)

از ما گفتن از شما نشنیدن. (ما حرفمان را میزنیم شما میخواهید گوش كنید یا نكنید)

از محبت خارها گل میشود.

از محبت مسها زر میشود.

از مكافات عمل غافل نشو. (مكافات در همین زمانه است)

از مهتری جو دزدیدن یاد گرفته. (یعنی كار خوب انجام نمیدهد.)

از موآ سفیدش خجالت نمیكشه.

از میوهها تازه توتی رسیده. (هنوز اول كار است)

از نخورده بگیر بده بخورده. (كسیكه پول دارد طمع زیادتری دارد)

از نوكیسه قرض مكن اگر كردی خرج نكن. (از كسیكه تازه بدوران رسیده نباید پول قرض كنی)

از هر چی بدم اومد سرم اومد.

از هر دسی كه بدی از همون دس پس میگیری. (چیزی كه عوض دارد گله ندارد)

از هر طرف باد بیا اوشین میكنه. (همراه باد است از خود اراده ندارد)

از هر كاری میخوا سر در بیاره.

از هول حلیم افتاد تو دیگ. (در اثر عجله كارش خراب شد)

از یك گل بهار نمیشه. (با سادگی نمیتوان كار مشكل را انجام داد)

ازگیر دُز دراُمدیم افتادیم گیر فالگیر. (از چاله درآمدیم و در چاه افتادیم بجای خوب شدن بدتر شد)

ازو جناتش پیداس. (از قیافهاش معلوم است)

ازون آدمای رجالِیِ. (آدم پستی است)

اسب پیش كشی را دندوناش نمیشمارن. (كسی كه هدیهای آورد نباید گفت كم است)

اسب گم كرده دنبال نعلش می گردِ. ( كار اصلی را ول كرده دنبال فرع آن میگردد)

اسباب درد سر شده. (مزاحمت ایجاد كرده است)

استخاره دلِ.

اصلاً گوشش به این حرفها بدهكار نیس. (گوش بحرف نمیكنه هر كار خودش میخواهد انجام میدهد)

اگه برای ما آبی ندارِ، برای تو نونی دارِ. (اگر ما استفاده نمیكنیم تو از این كار فایده میبری)

اگه بلال مرد دیگه كسی اذان نمیگه. (اگر این آقا را از كار بردارند كسی دیگر هست كه آنرا انجام دهد)

اگه به بچه رو بدی میخوا سفیدی ك...تم را ببینه.

اگه به دریا برِ دریا خُش میش.ِ (بدیمن است، بدشكون و كمطالع است)

اگه بیكاری شلوارت بكن تو جوغن بكو.

اگه بینی كه نابینا به چاهِ اگر خاموش بنشینی گناهِ. (باید بداد بیچارگان رسید به آنها كمك كرد)

اگه پُشت گوشت دیدی منم میبینی.(هرگز مرا نمیبینی)

اگه پنج پنجهاش را زر كنی بازم دو قورت و نیمش باقیه.

اگه تهدیگ بخوری تو عروسیت بارون مییا.

اگه تو قُطی عطارش بكنی كار خودشِ میكنه. (كسیكه كار بد انجام میدهد عاقبت كار بد خودش را انجام میدهد


نوشته شده در : پنجشنبه 26 دی 1387  توسط : سید محمد حسینی پوررفسنجانی.    نظرات() .

دانلود کتاب آیین نامه رانندگی
سه شنبه 9 آبان 1396 03:38 ق.ظ
ممنون از مطلب خوبتون
آموزش آشپزی
یکشنبه 30 مهر 1396 07:24 ق.ظ
ممنون از وبلاگ خوبتون. به وبلاگ ما هم
سر بزنید.
http://doribarefield.weebly.com
شنبه 30 اردیبهشت 1396 03:12 ب.ظ
Excellent goods from you, man. I have understand your stuff previous
to and you're just too fantastic. I really like what you have acquired here, really like what you're stating and the way in which
you say it. You make it enjoyable and you still take care
of to keep it smart. I can not wait to read much more from you.
This is actually a terrific site.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر