تبلیغات
ضرب المثل های عامیانه رفسنجان - ن - و

امروز:

ن - و

Naa

لوله سفالی برای عبور آب چاه یا قنات

نا

Naabood

ناقص- معیوب- از بین رفتن

نابود

Naaparizi

Naajoor

ور هم خراكی كرده- غذایی ناجور خورده

الكی- بیخودی

ناپریزی

ناجور

Naajo

ناجویده- جوبده نشده

ناجو

Naakhosh

مریض

ناخوش

Naakhoon

انگشت

ناخون

Naakhoonak zedan

بدون تعارف كردن برداشتن و خوردن- خریدن

ناخونك زدن

Naaro

تعطیل

نار

Naazbaalesh

متكای كوچك- بالشت- متكا

نازبالش

Naaznaazoo

به بچه كوچك و خوب می گویند

نازنازو

Naazangoloo

عزیز دردانه

نازنگلو

Naaze

ناخن- كمشك

نازه

Naazegir

ناخن گیر

نازه گیر

Naazoo

متكای كوچك

نازو

Naazi

به خوب

نازی

Naasaab

كوبیده نشده

ناساب

Naasaar

ناودان- محلی كه در پشت بام از آن آب باران می ریزد

ناسار

Naashtaa

گرسنه- كسیكه صبحانه نخورده باشد

ناشتا

Naashtaaei

صبحانه

ناشتایی

Naashi

تازه كار

ناشی

Naaghaafel

ناگهان- بی خبر

ناغافل

Naak

نداشتن

ناك

naakaar

خسته و در مانده- زخمی

ناكار

Naakam

ندارم

ناكم

Naakoo

نكوبیده

ناكو

Naale zede

نفرینی است- خوش نبینی- همیشه ناراحت باشی

ناله زده

Nabordan

پیروز نشدن

نبردن

Netoonambin

حسود

نتونم بین

Nachaaei

سرما نخوری

نچایی

Nekhaale

چیزهای زائد و بدرد نخور در بناییو پسته

نخاله

Nedoonamkaar

كسیكه در كار تبحر ندارد

ندونم كار

Nardeoon dozaa

كنایه از آدم قد بلند و بد قواره است

نرداون دزا

Nardvoon

نردبان

نردون

Nareghelandar

مفت خور- كسیكه بكار تن نمی دهد

نرقلندر

Nerkoo

سكسكه

نركو

Nargedaa

گدای سمج-

نرگدا

Nargo

گاو نر

نرگو

Nerlaas

متصل كردن- چسباندن- متصل كردن

نرلاس

Narm o nemoor

خرد- كسیكه او را خیلی بزنند

نرم و نمور

Narmas

دختران تازه بالغ شده و شرور را گویند

نرمس

Neri

گوسفند نر را گویند و به ماده آن بز گویند

نری

Nerine

جنس نر

نرینه

nerioon

اسب نر

نریون

Nazele

گرمی دارد از لحاظ طبی- نوعی سر درد

نزله

Nazik

نزدیك- جلو

نزیك

Nesagh

نظم

نسق

Nasnaas

میمون

نسناس

Nasoozoon

آتش نزن

نسوزون

Neshtan

نشستن

نشتن

Neshk

نوك- منقار

نشك

Nashme

زن هر جایی- رفیقه

نشمه

Neshoondan

نشاندن- زنی را صیغه كردن

نشوندن

Neshoone

نشانه- علامت

نشونه

Nezar zedan

چشم كردن

نظر زدن

Nefeghe

خرجی- مزد كارگران قنات و كشاورزان را گویند

نفقه

Negh negh kardan

بهانه گرفتن

نق نق كردن

Negh neghoo

بهانه گیر

نق نقو

Nekerdkard

لج بازی كرد- انجام نشد

نكرد كرد

Nakme

مرضی است- در برابر نه می گویند نه ا نكمه

نكمه

Nemerghoo

كوچك

نمرغو/ نمرقو

Nemire

نمی رود

نمی ر

Nemizaaran

نمی گذارند

نمی زارن

Nemimoone

نمی ماند

نمی مونه

Nane

مادر

ننه

Nanebibi

مادر مادر

ننه بی بی

Naney

مادر- ننه

نه نی

Nehaal

بوته كوچك- درخت كوچك

نهال

Noband

عروسی كه تازه حامله شده باشد و هنوز نزاییده باشد

نوبند

Notar

تازه- عجیب و غریب

نوتر

Noore

واجبی- داروی نظافت برای از بین بردن موهای زائد بدن

نوره

Noori

قیسی- زرد آلوی پیش رس هسته شیرین

نوری

Nokise

تازه به دوران رسیده

نوكیسه

Noome

نامه

نومه

Noon

نان

نون

Neybat

نكبت

نیبت

Nis

نیست

نیس

Nisam

نیستم

نیسم

Nish

زهر زدن- دندان های جلوی دهان – دندان های بلند

نیش

Nishesh

خندید

نیشش باز شد

Nishoo

لبها را عقب بردن و دندانهای خود را نشان دادن

نیشو

Nife

محل بستن بتد شلوار یا تنبان

نیفه

Nigh

دندانهای پیشین

نیق

Nighoo

عقب بردن لبها و دندان های خود را نشان دادن

نیقو

Nimgom

نبم بسته

نیم گم

Nimvar

به پهلو نشستن

نیم ور

Nimverekaaei

یك طرفه سوار الاغ شدن

نیم وركایی

Nayoomad

نیامده

نیومد

Vaaberiz

تمام شود

وابریز

Vaajebi

داروی نظافت برای از بین بردن موهای زائد بدن

واجبی

Vaachortidal

منصرف شدن از

واچرتیدن

Vaakhordan

باطل شدن

واخوردن

Vaaderei

بیگانه

وادرای

Vaadeng

ادعای غبن كردن

وادنگ

Vaarekhtan

تعطیل شدن

وارختن

Vaaresi

معاینه- تفتیش- بازرسی

وارسی

Vaaraftan

آب شدن- جا خوردن- از تصمیم خود منصرف شدن

وارفتن

Vaazede

خراب

وازده

Vaas

ب ایست- وایسا

واس

Vaasidan

ایستادن

واستیدن

Vaaserengidan

حاشا كردن- قبول نكردن

واسرنگیدن

Vaaseni

ب ایست- وایسا

واسنی

Vaashedgaa

فاصله خالی بین دو چیز

واشدگا

Vaa kerd

رها كرد- باد كرد

واكرد

Vaamoonde

نكبت- نفرینی است- خراب- شلیده

وامونده

Vaay vaay

بدی- ناراحتی

وای وای

Vakht

وقت

وخت

Vakhi

برخیز- راس میگی-

وخی

Var

بر- در- برای- ورا- درراه- ورچی- برای چی

ور

Var ham shoor

كلك- ناقلا

ور هم شور

Verendaaz kerdan

اندازه گرفتن

ورانداز كردن

Var bad

بعد از این

وربد

Var peride

نیست و نابود شده

ورپریده

Var toosh

در توی آن

ورتوش

Varjak

بپر- جهش كن- پرش كن

ورجك

Var cheghidan

بالا آمدن- نشستن مانند سگ

ورچقیدن

Varchekoondan

پریدن- جهیدن- ترساندن

ورچكوندن

Var chekid

پریده- از خواب بیدار شد

ورچكید

Var chenzidan

آتش گرفتن و پشمی كه به آن آتش رسیده باشد

ورچنزیدن

Varchi

برای چی

ورچی

Varchidan

بافتن

ورچیدن

Var khod didan

انجام دادن- ور خود نمی بینم كه بتونم این كار را بكنم

ورخود دیدن

Var das

بردست- كنار دست- شاگرد- كسیكه كنار شاطر یا بنا كار می كند

وردس

Varaa

آماده حركت

وررا

Varze

در حال زاییدن

ورزه

Varesi

معاینه- تفتیش- بازرسی

ورسی

Varshenide

موهای ژولیده و نامرتب داشتن

ورشنیده

Var gorp

در پهلوی

وركرپ

Var keshidan

آویزان كردن- جمع كردن- ترازو را بالا كشیدن

وركشیدن

Var kandan

جابجا شدن

وركندن

Var goriz

فراری

ورگریز

Var gom

مطابق میل و عادت

ورگم

Varmaalidan

منكر شدن- حاشا كردن

ورمالیدن

Varmelaa shodan

آشكار شدن

ورملاشدن

Var ham kandan

كسی را سرزنش كردن- ملامت كردن

ورهم كندن

Varham mochoo

گره خورده- ناراحت

ورهم مچو

Ver ver

تند تند

ورور

Vez vez

صدای زنبور- حرف زیاد زدن

وزوز

Vasme

كشیدن رنگ به ابرو

وسمه

Vasle

تعمیر كردن شلوار كت و پیراهن

وصله

Vagh vagh

صدای سگ

وق وق

Velo

آدم بی سرپرست

ول

Vel maatali

بیخود معطل و منتظری

ول ماطلی

Vel mateli

بیخودی حیران هستی

ول معطلی

Velesh kon

تركش كن- رهایش كن

ولش كن

Veleng vaaz

گل و گشاد

ولنگ واز

Velodelo

بی خود- بی كس و كار

ولودلو

Vamnaak

ترسناك

ومناك


نوشته شده در : پنجشنبه 26 دی 1387  توسط : سید محمد حسینی پوررفسنجانی.    نظرات() .

dungeon monsters hack
جمعه 4 اسفند 1396 06:02 ب.ظ
ما یک گروه از داوطلبان هستیم و شروع یک
طرح جدید با نام تجاری جدید در جامعه ما. وب سایت شما ارائه شده است
ما با اطلاعات ارزشمند برای کار کردن. شما بزرگی انجام داده اید
فعالیت و کل جامعه ما به احتمال زیاد بسیار سپاسگزار خواهد بود
شما.
Rodney
جمعه 17 آذر 1396 09:31 ب.ظ
I have been browsing online more than 2 hours today, yet I never found any interesting article like yours.
It's pretty worth enough for me. Personally, if all web owners and bloggers made good
content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.
What causes pain in the back of the heel?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 09:53 ق.ظ
I just couldn't go away your web site prior to suggesting that
I extremely loved the usual information an individual
provide on your guests? Is going to be back frequently in order to
investigate cross-check new posts
How do you grow?
سه شنبه 17 مرداد 1396 05:09 ق.ظ
Thanks for one's marvelous posting! I truly enjoyed reading
it, you're a great author.I will be sure to bookmark your blog and will eventually come back
down the road. I want to encourage continue your great writing, have a nice holiday weekend!
Johnie
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:46 ب.ظ
I could not resist commenting. Very well written!
low vitamin d foot pain
دوشنبه 12 تیر 1396 02:31 ق.ظ
Stunning quest there. What happened after?
Take care!
kevinmccray24.womenblog.us
سه شنبه 6 تیر 1396 07:48 ق.ظ
Its like you read my mind! You seem to know a lot about this,
like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is excellent blog.
A fantastic read. I'll definitely be back.
Ana
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:09 ق.ظ
Hey there! Quick question that's totally off topic.
Do you know how to make your site mobile friendly? My blog looks weird when viewing from my iphone 4.
I'm trying to find a theme or plugin that might be able to resolve
this problem. If you have any suggestions, please share.
Thank you!
BHW
دوشنبه 28 فروردین 1396 12:37 ب.ظ
Great article, just what I wanted to find.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 09:53 ب.ظ
I believe everything published made a bunch of sense.

But, what about this? suppose you wrote a catchier post title?
I mean, I don't want to tell you how to run your blog, but suppose you added a post title that grabbed people's attention? I mean ضرب المثل های عامیانه رفسنجان - ن - و is kinda boring.
You could peek at Yahoo's home page and see how they create article
headlines to grab viewers interested. You might try
adding a video or a picture or two to grab people interested about everything've written. Just
my opinion, it would bring your posts a little livelier.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 07:21 ق.ظ
Wow that was odd. I just wrote an very long comment
but after I clicked submit my comment didn't show up.
Grrrr... well I'm not writing all that over again.
Anyhow, just wanted to say superb blog!
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 06:05 ق.ظ
Thank you, I've recently been looking for info about this topic for
a while and yours is the greatest I've discovered till now.
But, what in regards to the bottom line? Are you positive concerning the supply?
manicure
چهارشنبه 16 فروردین 1396 08:12 ق.ظ
Hello! I know this is somewhat off topic but I was
wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment
form? I'm using the same blog platform as yours and I'm having
difficulty finding one? Thanks a lot!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر