تبلیغات
ضرب المثل های عامیانه رفسنجان - ج - چ

امروز:

ج - چ

Jeghele

كوچك

ج غله

JaaAndaakhtan

درست كردن در رفتگی دست یا پا و یا هر عضو بدن

جا انداختن

Jaabonjaa

برای همیشه

جا بنجا

Jaar

فریاد زدن برای فروختن چیزی

جار

Jaarzedan

خود را در جایی قرار دادن- اشتباها چیزی را جای چیز دیگر قرار دادن

جار زدن

Jaaroojiroo

جارو كردن

جارو جیرو

Jaarookaardan

تمیز كردن

جارو كردن

Jaaz

بوته بیابانی كه به آن درمون نیز می گویند

جاز

Jaash

جای خود را

جاش

Jaal

جوان

جال

Jaali

جوانی

جالی

Jaavand

چادر شب

جاوند

Jetk

صمغ درخت

جتك

Jade

جاده

جده

Jor

حركت جرجر نكن= حركت نكن

جر

Jar

عمیق

جر

Jer

پاره

جر

Jerdaadan

پاره كردن

جر دادن

Jerzad

قبول نكرد- معامله را بهم زد- بازی را بهم زد

جر زد

Jarjar

تند تند

جرجر

Jarjar

صدای باران

جرجر

Jerjer

صدای كشیدن وافور

جرجر

Jorjor

حركت

جرجر

Jeragh

صدایی كه در اثر ضربه بوجود آید

جرق

Jargh

صدای بهم خوردن چیزی

جرق

Jergh

زرنگ

جرق

Jereghjeregh

صدای بهم خوردن چیزی مانند صدای آمدن پا یا آمدن چیزی

جرق جرق

Jeraghe

زغالی كه بصورت انفجار در آید و ذرات آتش از آن متصاعد شود

جرقه

Jerm

رسوب- جرم سماور یا كتری- مواد كه در چیزی ته نشین شود

جرم

Jereng

صدای افتادن پول یا تشت برنجی

جرنگ

Jeri

عصبانی

جری

Jorid

تكان خورد

جرید

Joridan

حركت كردن بچه رو شما جریده= شكل او مثل شما شده

جریدن

Jerisperis

عجز و ناله

جریس پریس

Jeghzoo/ jezghoo

دنبه گوسفند را داغ كرده روغن آن را می گیرند چیزی كه از آن باقی می ماند جغزو گویند

جغزو/ جزغو

Jekojoonevar

حشرات و خزندگان موذی

جك و جونور

Jekoo/ Jikoo

جانوری مانند ملخ است كه می جهد و پرواز می كند و خیلی صدا می كند مخصوصا در شبهای تابستان

جكو/ جیكو

Jekidan

پریدن- جستن

جكیدن

Jegeram

دلم برایش تنگ شده

جگرم بر او كباب شده

Jol

كهنه- پارچه پاره و كثیف

جل

Jalaab

گله گوسفند كه برای فروش می برند

جلاب

Jelghooz

Jalghooz

خود نما و شیك- آدم سبك

فضله كبوتر

جلغوز

جلغوز

Jolombor

ژنده پوش و كثیف

جلمبر

Jolombor

آدم بی مقدار و بی ارزش

جلمبر

Jeleng

صدای شكستن یا صدای جام

جلنگ

Jale

سرگین شتر را می گفتند- پشكل شتر

جله

     

Jamaaz

شتر تند رو- سواری

جماز

Jombidan

تكان خوردن

جمبیدن

Jemeli

دوقلو

جملی

Jenjengoo

نوعی خار بیابانی و صحرایی

جنجنگو

Jandam

جهنم- نفرینی است

جندم

Jong

جوان

جنگ

Jengjengoo

نوعی خار كه میوه آن وقتی می شود صدای جنگ جنگ می دهد

جنگ جنگو

Jehiz

جهیزیه- جحازیه عروس- گاهی به آن جاز هم می گویند

جهیز

Jogandomi

سیاه و سفید

جو گندمی

Joo/ joogh

جوب آب

جو/ جوغ

Javaaldooz

سوزنی بزرگ برای دوختن در گونی

جوال دوز

Jooje

خروس

جوجه

Joojoo

پستان

جوجو

Joorjoor

همهمه- حركت- ازدحام

جور جور

Joridan

پیدا كردن- گشتن

جوریدن

JooshOvord

جوش آورد

جوش آورد

Jooghan

هاون

جوغن

Jiz

داغ

جیز

Jish

بول

جیش

Jigh

فریاد و داد

جیغ

Jighjighoo

آدم پر سر و صدا

جیغ جیغو

Jighoo

پر سر و صدا

جیغو

Jimjragh

jimjereng

محكم با صدای ترق

محكم زد توی صورت آن

جیم جرق

جیم جرنگ

چ:

     

Chaachool baaz

حقه باز

چاچول باز

Chaakhoo

مقنی- كهكین- كسیكه قنات خو می كند- چاه می كند

چاخو

Chaadersho

چادر شب

چادرش

Chaarpaare

گلوله های سرب برای تفنگ به اندازه نخود خام

چارپاره

Chaarcheleng

دست و پا

چارچلنگ

Chaarghad

روسری- لچك

چارقد

Chaarak

یك چهارم من- یك دوم نیمه آجر

چارك

Chaarvaadaar

كسیكه پشت سر خران راه می رود

چاروادار

Chaaroondan

چاریدن- اسب یا الاغ را دواندن

چاروندن

Chasht

صبحانه

چاشت

Chaagh

سر حال- سالم- تنومند

چاق

ChaaghoChele

قوی- سر حال

چاق و چله

Chaaghidan

چیزی را در هوا گرفتن

چاقیدن

Chaak

سبد بزرگ كه از چوب و برگ درختان می بافند

چاك

Chaak

شكاف سبدی كه برای حمل میوه از آن استفاده می شود

چاك

Chaakoond

پاره كرد

چاكوند

Chaal

ماه پیشانی- ماه پیشونی

چال

Chaaidan

سرما خوردن

چاییدن

Chepanderaas

از همه طرف

چپ ان د راس

Chapaat kerdan

مثل شتر راه زفتن

چپات كردن

chapaati

جكیدن شتر روی دو پا

چپاتی

Choposh

بزبز دوساله- نری

چپش

Chepeki

وارونه- برعكس

چپكی

Chepoondan

با فشار جا دادن

چپوندن

Chet

برای راندن گربه استفاده می شود

چت

Chotpotoo

در گوشی صحبت كردن- پچ پچ كردن- یواش صحبت كردن طوری كه دیگران متوجه نشوند

چت پتو

Chotkeh

چرتكه- ماشین حساب

چتكه

Chekh

برای راندن سگ استفاده می شود

چخ

Chekhaan

بمبول باز- دروغگو

چخان

Cheraaghbaadi

فانوس

چراغ بادی

Cheraagh mooshoo

چراغ دستی- چراغی كه در قدیم با نفت و یك فتیله می سوخت و خیلی دود می كرد

چراغ موشو

Charbo choole

كثیف

چرب و چوله

Chort

خواب كم

چرت

Chart

بیخود

چرت

CharCharKardan

خوردن

چرچر كردن

Charkhoo

چرخ دستی برای ریسندگی

چرخو

Charkhoondan

چیزی را دور گرداندن

چرخوندن

Cherandarchaar

حرف های بیخودی و مسخره زدن

چردن در چار

Cherkto

لباسی پاك نمی شود- چرك تاب

چرك ت

Cherkoo

كثیف

چركو

Cherand Perand

حرف های پوچ و بی معنی

چرند و پرند

Cheroondan

چرانیدن

چروندن

Chezzedan

ناله كردن- اظهار عجز كردن

چز زدن

Chos

بادی كه از مخرج خارج شود

چس

Chosofes

ادا و اطوار

چس و فس

Chesaan Fesaan

خود را بطور مسخره آراستن

چسان فسان

Chasboo

چسبناك

چسبو

Chasboon

تنگ- چسبیده

چسبون

Chosomboloo

آدم حقیر و بی اهمیت

چسمبلو

Chosoo

چس كوچك

چسو

CheshGorizooBaazi

قایم موشك

چش گریزو بازی

Cheshtekhaar

كسیكه همیشه به او چیزی بدهند- ضرب المثل چشمه خوار از میراث خوار بدست آمده

چشته خوار

Cheshtekhaar

كسیكه عادت دارد در جایی چیزی بخورد

چشته خوار

Cheshmberaa

منتظر

چشم برا

CheshmeKhoroos

قرمز رنگ- یاقوت رنگ

چشم خروس

CheshmKhordan

نظر خوردن- چشم خوردن

چشم خوردن

CheshmShoor

كسی كه دیگران را نظر بزند

چشم شور

ChashmGhore

چشمهای خود را درشت كردن و خیره نگاه كردن

چشم غر

Cheshm ham cheshmi

رقابت

چشم وهم چشمی

Cheshmaash Holik kerde

چشمهای خود را درشت كردن و خیره نگاه كردن

چشماش هولیك كرده

Cheghal

پرت كردن- انداختن

چغل

Chogholi

شكایت- علیه كسی حرف زدن

چغلی

Cheghoot

گنجشك- كرمانی ها به آن چغوك می گویند

چغوت

Cheghoot berizoo

غذایی محلی

چغوت بریزو

Choft/ Cheft

وسیله ای برای بستن در

چفت/ چفت

Cheghaaridan

فشار دادن

چقاریدن

Cheghoo neghoo

صرفه جویی

چقو نقو

Chek boloochi

بی حساب و كتاب

چك بلوچی

ChekChekoo/ ChekooChekoo

كم كم

چك چكو/

چكو چكو

Chekor

پرنده كوهستانی كه گوشت آنرا می خورند مانند كبك

چكر

chekoondeh

انداخته- بیانداز- كشیدن- فشار دادن- ماشه را بچكون

چكنده

Chel

چهل

چل

ChelChelZebooni

شیرین زبونی

چل چل زبونی

Chelzenoo

قدكوه- زن كوتاه قد

چل زنو

Chelmardoo

مرد كوچك- مرد كوتاه قد

چل مردو

Chelas

چسبناك

چلاس/ چلاسك

Chelongar

قفل ساز- آهنگر مانند اصغر چلنگر

چلن گر

Chele

كمند- چهل روز زمستون و تابستون

چله

CheleKhoonKhaar

زمستان سرد

چله خون خوار

Chelosaafi

وسیله ای كه با آن پلو و برنج را صاف و آبكش می كردند- سماق پالون

چلو صافی

Cheloondan

فشار دادن و گرفتن آب پارچه

چلوندن

Cham/ Chom

لفظ كوهی نمی دانم

چم/ چم

Chemoosh

حیوانی كه لگد می زند

چموش

Chone

چانه

چن

Chante

بساط

چنته

Chonte

سنده- مدفوع

چنته

Chontoo

یك مشت- به اندازه مشتی

چنتو

Chendan

چیدن

چندن

Chendoon

چینه دان

چندون

Chenzoo

جوجه تیغی

چنزو

Chenzoo

چروكیده

چنزو شده

Chengoo

روی دو پا نشستن

چنگو

Chone

چانه زدن- زنخدان را گویند

چنه

Choo

چوب

چو

Choo pambe

چوب پنبه كه سر بطری می گذارند

چو پمبه

ChooKhat

چوبی كه بجای نوشتن قصاب ها و نانواهای قدیم درست می كردند و آخر ماه یا سال حساب می كردند و پول می گرفتند

چو خط

Choodaar

چوپال

چو دار

Chooe

ریشه گیاهی كه برای شستن لباس مصرف می شد- چوبك

چوا

Choobochomaagh

چوب برای دعوا

چوب و چماق

Choopoon

چوپان

چوپون

Choori

جوجه مرغ

چوری

Choorid

تعطیل شد

چورید

Choogh

چوب

چوغ

Choogaz

مار

چوگز

Chool

ذكر- كیر- دول

چول

Choone

خمیر كلوله شده و گرد شده را گویند كه بعد آنرا پهن كرده و نان می پزند یل بصورت رشته در می آورند

چونه

Chine

دیواری كه از خاك درست می كنند و گل را روی هم می گذاشتند

چینه

 

 

ح:

Haarooz

حال روز- زندگی بهتر

حاروز

Hab

قرص

حب

Hajoomat

در قدیم پشت بدن تیغ می زدند و مقداری خون می گرفتند

حجومت

Here kerdan

چیدن روی هم مانند خشت و آجر

آجرها را حره كن: آجرها را روی هم بچین

حره كردن

Haroom shode

نفرینی است برای حیوانات یعنی خدا كند بمیری سقط بشی

حروم شده

Hokman

حتما

حكما

Hamoom

حمام

حموم

Heyso beys

در همین موقع

حیث و بیص


نوشته شده در : پنجشنبه 26 دی 1387  توسط : سید محمد حسینی پوررفسنجانی.    نظرات() .

foot pain cancer
سه شنبه 6 تیر 1396 10:03 ب.ظ
Hiya very nice website!! Guy .. Excellent .. Wonderful ..
I'll bookmark your site and take the feeds additionally?
I am happy to seek out a lot of helpful information here
in the submit, we need work out extra techniques on this regard,
thanks for sharing. . . . . .
http://creepysilence8245.snack.ws/hammer-toes-causes-symptoms.html
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 08:16 ق.ظ
These are truly great ideas in about blogging. You have
touched some pleasant points here. Any way keep up wrinting.
BHW
سه شنبه 29 فروردین 1396 11:33 ق.ظ
Hi to every one, because I am genuinely eager of reading this blog's post to be updated on a regular basis.
It includes fastidious material.
BHW
دوشنبه 21 فروردین 1396 09:21 ق.ظ
Thanks for your marvelous posting! I quite enjoyed reading it,
you can be a great author. I will always bookmark
your blog and will come back later in life.
I want to encourage one to continue your great job, have a nice afternoon!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر