تبلیغات
ضرب المثل های عامیانه رفسنجان - ه

امروز:

ه

هاج و واج شد. (حیران شد، سرگردان شد)

هارت و پورت میكنه. (گردن كلفتی و خود بزرگی می كند)

هر آسیا نو تیزی كلِت و فِلتِی یمِ داره. (منظور ازدواج خانمهاست چون اول زندگی آنهاست شاید با هم اختلافی پیدا كنند)

هر بلندی ی سرازیری م داره.

هر پستییِ بلندیم داره.

هر جا آشِ‌ه گل فراشِ‌ه. (او همه كار هست و خودش را در هر كاری دخالت میدهد)

هر جا بری آسمون همین رنگِ. (فرقی نمی‌كند همه جا یكنواخت است)

هر جا پول باشه اُنجا باغ دلگشایِ.

هر جا خرسِ‌ه جای ترسِ‌ه. (جائی كه خرس باشد باید از او ترسید)

هر جا نمك خوردی نمكدون مَشكن. (با مردم یكرنگ و دوست باش و كار خلاف علیه آنها انجام نده)

هر چه باداباد. (هر طوری میخواهد بشود)

هر چه باشه خودمونی از غریبه بهتره. (قوم و خویش از غریبه‌ها بهتر است)

هر چه باشه دو سه ت پیرن بیشتر از تو شلونده. (تجربه او بیشتر از شماست، سن او از شما بیشتر است)

هر چه باشنه قوم و خویشند گوشت هم بخورن اسخون هم دور نمیریزن.

هر چه بخود نمی پسندی بر دیگران هم مپسند. (چیزی كه برای خود نمیپسندی برای دیگران هم مپسند)

هر چه بكاری درو می‌كنی. (هر كاری انجام دهی نتیجهاش را میبینی)

هر چه بگندد نمكش میزنن وای به روزی كه بگندد نمك.

هر چه پیدا میكنه خرج عطینا میكنه. (پول خرج كن است پول را نگه نمیدارد)

هر چه چوب تو مسترا بزنی بویش بیشتر میشه. (مسألهای كه خراب شده هر چه صحبت شود گندش بیشتر درمیآید) مسترا= مستراح

هر چه خدا خواست همان شد هر چه دلم خواست نه آن شد.

هر چه در آینه جوان بیند پیر در خشت خام بیند. ( تجربه پیر از جوان بیشتر است)

هر چه دلم خواست نه آن شد هر چه خدا خواست همان شد.

هر چه دورتر آیِ مس تر آیِ. ( هر چه دیرتر میاید آدم بیشتر دوستش دارد)

هر چه رشتم پنبه شد. (هر كاری كه انجام دادم باطل شد)

هر چه رشتیم پنبه شد. (هرچه انجام دادیم خراب شد)

هر چه شتر از آدور بدش میآ جلوش سبز میشه.

هر چه عوض داره گله نداره. (هر كاری را باید جواب داد چه خوب چه بد)

هر چه كنی به خود كنی گر همه نیك و بد كنی. (هر عملی انجام دهی به خودت برمیگردد چه خوب و چه بد باشد)

هر چه مار از پودنه بدش میآ در خونه‌ش سبز میشه. (از كسی كه بدتان میآید همیشه او را میبینید)

هر چه میگم نر میگه بدوش. (كار را نمیشود انجام داد میگه انجام بده)

هر چی خوار آی‌ه روزی بكار آی‌ه. (هر چیز بدرد نخورد و مورد استفاده قرار نگیرد روزی مورد استفاده قرار میگیرد)

هر چیزی به جای خویش نیكوست. ( هر كاری را باید به موقع و سرجای خود انجام داد)

هر خر بد آبی لیشا تَ جو گیرش میآ. (كسیكه بد سلیقه باشد بدترین چیز را پیدا میكند)

هر خر بدویی جو خودش زیاد میكنه.(كسیكه بیشتر زحمت بكشد پول بیشتری میگیرد)

هر خوردنی پس دادنی هم داره. (اگر نان كسی را خوردی باید جبران محبت او را بنمایی)

هر دستی بدی از همون دست پس میگیری. (مكافات در همین دنیا است)

هر دم خیال. (بیخیال و هر لحظه یك فكری میكند)

هر دو پا را توی یِ كفش كرده. (اصرار و پافشاری در كار دارد)

هر را از بِر تشخیص نمی‌دهد.(نمیفهمد، سواد كلی ندارد، خوب را از بد تشخیص نمیدهد)

هر زایندهای میرنده هس. (كُل ذائقهالموت)

هر سخن جایی و هر نكته مكانی دارد.

هر سری عقلی دارِ. (هر انسانی دارای یك فكر میباشد)

هر سنگی ور پا لنگی. (آدم بدبخت همیشه گرفتار سختی و بدبختی هست)

هر سراشیبی یِ سرازیریِم دارِ . (هر سختی راحتی هم خواهد داشت)

هر عروس سیاه بختی تا چل روز خوشبختِ.

هر عیب كه سلطان بپسندد هنر است.

هر قرونی زیر هزار من خاكِ. (پول بدون زحمت بدست نمیآید باید زحمت كشید)

هر كارش بكنی دو قُروت نیمش باقیه. (هر چه كمكش بكنی باز هم میگوید كم است)

هر كاری استادی میخوا.

هر كاری اولش سختِ.

هر كاری چارهای دار بجز مرگ.

هر كاریش بكنی گنجشك روزییِ. (بیشتر از این پول یا كار پیدا نمیكند)

هر كس باید به اندازه كلیمش پاشه دراز كنه. (هر كس باید بقدر توانایی خود كاری را انجام دهد)

هر كس بفكر خویش‌ه كوسه بفكر ریش‌ه. (هر كس حتی كوسه بفكر كار خودش است)

هر كس دردش بدل خودشِ. (هر كس در منزل خودش زندگی میكند و از احوال خودش باخبر است)

هر كس نون باطنش میخوره.

هر كسی تو گور خودش میخوابه. (هركسی هر كار كند خودش جوابگو است)

هر كسی جایی داره. (هر كسی دارای مقام و عزت مخصوص بخودش است)

هر كسی دردش بدل خودشِ. (هركسی از دل كس دیگری خبر ندارد)

هر كسی را كه بخت برگردد شب عروسی عروس نر گردد. (وقتی كه بخت برگردد امكان هر چیزی وجود دارد)

هر كسی عیبی دارِ گل بیعیب خدایِ.

هر كه آمد گل باغ زندگانی چید و رفت عاقبت بر سستی اهل جهان خندید و رفت.

هر كه از پل بگذرد خندان بود. (كسانیكه خوب امتحان میدهند شادان و خندان خواهند بود)

هر كه از چشم بره از دلِم میره. (كسیكه ادم را ترك كند دیگر یادی از او نخواهد كرد)

هر كه با آل علی در اُفتاد ور اُفتاد. (با خانواده آل علی هر كه مخالفت كرد متفرق شده نابود گشت)

هر كه با رسوا نشیند عاقبت رسوا شود. (هر كس با آدم بد نشیند باعث رسوایی و بدنامی او میشود)

هر كه بامش بیش برفش بیشتر. (آنهائیكه پول دارند خرج آنها زیادتر است)

هر كه ترسید مُرد هر كه نترسید بُرد. ( در انجام كارها نباید ترس باشد اگر باشد مرگ بهتر است)

هر كه خر برد بالابون پائین بونم میارِ. (هر كس كاری را خراب كرد باید خودش آنرا درست كند)

هر كه خربزه میخورِ پا لرزشَم میشینه. (هر كس كار خلافی انجام دهد باید منتظر عواقب آن نیز باشد)

هر كه درِ تو دالون باش هر كه خرِ تو پالون باش. (تو هم همراه انها باش هر كاری میكنند توهم در آن كار فعالیت كن)

هر كه در كُشتی نیس فنش بسیار. (كسیكه كاری را نداند متوجه آن نمیشود مرتب ایراد میگیرد)

هر كه دندون دهد نون دهد. (هر كس انسان را افریده است روزی او را هم میدهد)

هر كه را خواستی بشناسی با او همسفری كن.

هر كه را طاووس خواهد رنج هندوسون كشد. (باید زحمت كشید تا به آن كار رسید)

هر كه زر داره زورم داره. (كسیكه پول دارد توانمند است)

هر كه عروسی رفت عزا هم میره. (هر كس خوشحال باشد باید گریان هم باشد)

هر كه كِله خیال سره. (بیشتر مواظب كار خودش است و بیشتر به خودش میرسد)

هر كه گریزد ز خراجات شاه باركش غول بیابان شود. (كسی كه قدر عافیت را نداند مریض میشود)

هر كه گوش خواس گوشواره رم میخوا. (هر كس پدر و مادر را خواست باید بچههای آنها را هم بخواهد)

هر كه مقرب ترِ است جام بلا بیشترش میدهند. (كسانیكه مورد تكریم باشند بیشتر ناراحتی میكشند)

هر كه نان از عمل خویش خورد منت حاتم طائی نبرد.

هر كه هر جا برِ روزیشَمْ میبرِ.

هر كوری به كار خود بیناست. (هر كسی میداند كه چه باید بكند و چه كاری انجام بدهد)

هر گردی گردو نیس. ( همه مثل هم نیستند )

هر گلی ی بویی داره.

هر نوشته به یبار خوندنش میارزِ. (هر نوشتهای قابل خواندن است حتی اگر بد باشد)

هر هاهایی وایواییم دارِ. (هر خندهای گریةای هم دارد)

هرگز نمیرد آنكه دلش زنده باشد به عشق .(آدم عاشق هرگز نمیمیرد)

هرهُری مذهبه. ( در مذهب ثابت قدم نیست هر لحظه یك فكری در سرش میپرورد)

هزار ت سبو بسازه یكیشدسه نداره. (حرف راست و درست نمیگوید، دروغ میگوید)

هزار ت مار خورده تا افی شده. (آدم با تجربهای است و در این كار ماهر است) افی= افعی

هزار دختر كور دُشته باشه همشون شوهر میده. (آدم زرنگ و زبان بازی است)

هزار ت دوست كمه ی دشمن بسیار.

هزار نكته باریكتر از مو اینجاست.

هزار وعده خوبان یكی وفا نكند هشتش گرویِ نُه. (قرض زیادی دارد)

هفت شهر عشق را عطار گشت ما هنوز اندر خم یك كوچهایم.

هف كفن پوسونده. (سالهای زیادی كه مرده است) هف= هفت

هف ماهه بدنیا اومده. (صبر ندارد، صبر نمیكند)

هُلیلو نچكون، آب غوره نگیر (گریه نكن)

هم از تو بره میخور هم از آخور. (از هر دو طرف سود و استفاده میبرد)

هم خدا را میخواد هم خرما ر.و (هر دو چیز را طالب است)

هم خدا رو خوش بیا و هم بنده خدارو. (باید هر دو طرف راضی باشند)

هم دیگه رو جویدند. (با هم دعوا كردند)

هم زیارت شاهعبدالعظیم و هم دیدن یار. (هر دو كار را با هم انجام دهد)

هم فال و هم تماشا. (هر دو كار را با هم انجام میدهیم)

هم لاف هم دُشك. (خیلی چاق است)

هم مُزد و هم منت. (هم پول میدهیم و هم منت اینكه شما كار میكنید قبول داریم)

همت ز كه می خواهی جائیكه خدا باشد. (از خدا باید همت خواست نه از كس دیگری)

همتو سرم مثل آسیا داره میگرده. (سرگیجه دارم)

همراه باده هر طرف باد ور كن اوشین میكنه. (از خود ارادهای ندارد- نخود همه آشی هست)

همسایه از همسایه ارث میبر.

همش چزِ میزنه. (یعنی میگوید ندارم)

همش دارِ پچل میبافه. (گرفتار نكبت و بدبختی است)

همكار چشم دیدن همكاره نداره. (همكار رقیب همكار است)

همه جا روشن پشت در تاریك. (درونمون خبری نیست ولی بیرونمون مردم كشته)

همه جا كارو ور انداز كن. (تمام كار را بررسی كن)

همه خرا رو با یك چو نمیرونند. (همه را با یك چشم نگاه نمیكنند) چو= چوب

همه ر اگه آب ببره او ره خواب میبره. (اگر دنیا را آب ببرد او خواب است و بیدار نمیشود)

همه رو بیك چشم نگاه میكنه. (برای او تفاوتی ندارد همه برای او یكسان هستند)

همه سروته یِ كرباسیم. ( همه با هم برابریم و یكسان هستیم)

همه كارا نقش بر آب شد. (آنچه انجام دادیم همه از بین رفت و نابود شد)

همه كاره و هیچ كاره. (هیچی بلد نیست)

همه نباید سنگ یِ من باشن بلكه یكی باید سنگ نیم من باشه. (در زندگی زناشویی باید یكی كوتاه بیاید)

همه ور هم نمیآ نگاه كنن. (همه به هم نباید نگاه كنند، چشمهم چشمی نكنند)

همهرو برق میگیره ما رو چراغ موشو.

همون آش است و همون كاسه. (فرقی نكرده است. هیچ فرقی ندارد)

همونه مثل خیك باد. (چاق و پرباد است)

همین قدر كه میبینی صد اینقدر زیر زمین.ِ (بیش از اندازه خودش قدرت دارد)

همینی كه زائیدی بزرگش كن.- صفحه 123 را مطالعه فرمایید

هندونه زیر بغل ما میده. (یعنی با حرف و زبانبازی ما را مجبور به انجام اینكار میكند)

هنوز دنت بو شیر مید.ِ (بچهای و این كار از عهده تو بر نمیآید)

هنوز سرد و گرم روزگار نچشیدی. (هنوز پختگی یك ادم كامل را نداری)

هنوز سیلی از زمونه نخورده. (تجربه در این كار ندارد)

هنوز شاشش كف نكرده. (مرد نشده است. به حد بلوغ نرسیده است.)

هنوز شپش ما تو جونش نرفته. (هنوز ما نمیخواهیم او را اذیت و آزار كنیم)

هنوز مسجد نساختی گدا درش حاضره. (هنوز كار معلوم نیست هزار نفر برای انجام كار حاضرند)

هنوز میتونه گور مرگشِ بكنه. (هنوز قادر به زناشویی است)

هنوز نزدی میخوری. (مكافات در همین زمانه است)

هوا پس معركهیِ. (اوضاع و احوال خراب است)

هوای او ر دارم. (مواظبش هستم)

هیچ ارزونی بیعلت نیس و هیچ گرونی بیحكمت.

هیچ بچهای شفاخواه روز قیامت آدم نمیشه. (بچه بدرد انسان نمیخورد)

هیچ بقالی (عربی) نمیگه كه ماس من تُرش یا دوغ من تُرش.

هیچ چاقویی دسه خودش نمیبُره. (انسان به دوست و آشنای خود ضرر نمیرساند)

هیچ حلوایی نشد استاد كار تا كه شاگرد شكر ریزی نشد. (تا انسان شاگردی نكند استادكار نمیشود)

هیچ دن بازی بیروزی نمیمونه. روزی رسان همه مردم خداست) دن= دهن

هیچ سگی از دیدن قصاب نمیشه. (بیشتر به كسانی میگویند كه به زنها نگاه میكنند)

هیچ كاهی ته كادون نمیمونه اگه موند میبرنش پشت بون. (دختری در خانه مانده است بالاخره عروس میشود)

هیچ كسِ تو قبر كس دیگه نمیذارنِ. (گناه كسی را بگردن كس دیگر نمیاندازند)

هیچ گربهای محض رضا خدا موش نمیگیره. (هیچكس كاری را بیخودی انجام نمیدهد)

هیچ ماهی زیر ابر نمیمونه. (عاقبت كار برملا و آشكار خواهد شد)

هیچكس پیش خودش اوسا نمیشه. (باید تجربه بیاموزد تا كار یاد بگیرد)

هیزم تری به او نفروختم. (به او بدی نكردم)


نوشته شده در : پنجشنبه 26 دی 1387  توسط : سید محمد حسینی پوررفسنجانی.    نظرات() .

kaneshaariaza.blogas.lt
سه شنبه 2 خرداد 1396 05:56 ب.ظ
What's up, constantly i used to check webpage posts here in the
early hours in the morning, since i love to learn more
and more.
BHW
یکشنبه 27 فروردین 1396 02:00 ق.ظ
Very shortly this web page will be famous amid all blog viewers, due to it's nice articles
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر