تبلیغات
ضرب المثل های عامیانه رفسنجان - ن

امروز:

ن

ناخن تیز كرده. (میخواهد او را بگیرد، تصاحب كند)

ناخون ندارِ. (خیلی كلك و ناقلا است)

ناخونك میره .( بدون اینكه پولی بدهد از مغازه چیزی بر می دارد و می خورد)

ناخونك نزن .(دستكاری نكن)

نارنج تا بزمین بیا هزار ت چرخ میخوره. (چرخ روزگار دارای چرخش است و اوضاع و احوال معلوم نیست)

نارو میزنه. (حرف راست نمیگوید)

ناز شست. (دست تو درد نكند)

ناز شسته بنازم. (دست و پنجةات درد نكند)

ناز عروس به جازشِ. (عروسی كه ناز دارد به خاطر جهاز زیادش است)

نازك نارنجیه. (زود رنج)

ناشتا نشدیم. (صبحانه نخوردیم)

نافش بدروغ بریدن. (دروغ زیاد میگوید)

نافَش هنوز نبریده‌اند. (آدم ناكسی است)

ناكار شده. (زخمی شده، بد صدمه دیده است)

نامبرده رنج گنج میسر نمیشود.

نامه فدایت شوم كه برات ننوشتم. (عقبت نفرستادم كه اینجا بیایی خودت آمدی)

نبرُد رگی تا نخواهد خدا. (تا خدا نخواهد كاری انجام نمی شود)

نترس از آنكه هایوهویی دار بترس از اون كه سر بتویی دار. ( از ادمهای پر و صدا نترسید از ادمهایی ساكت و تودار بترسید)

نترس از ابر سیاه و دبه ریش بترس از ابر سفید و كوسه ریش.

نخود نخود هر كسی بر خونه ی خود. (هر كسی باید كارش به كار خودش باشد)

نخود هر آشی هسه .(فضولی در همه كاری میكند)

نخون مرغا از تخ میرن. (به طعنه به آواز خوان بد صدا میگویند)

نداری عار نیس. (پول نداشتن ننگ نیست)

نِدُشتن عار نیس. (پول نداشتن ننگ نیست)

ندید و بدید. (هیچ چیز ندارد)

ندیده پاكِ. (چیزی را كه ندیدهای پاك است)

نزنی زیر قولت. (بدقولی نكنی)

نسیه اگه بدی باید دنبالش بدویی.

نشادرُش زیاد شده. (تند راه میرود)

نشاشیدی شب درازه.

نُشخوار آدمیزاد حرفِ .(آدمیزاد باید حرف بزند نمیتواند گنگ باشد)

نشسته بالای گود میگه لنگش كن. (در كشتی یا كار سررشته ندارد، دخالت بیجا میكند)

نشكی تو بالش بزنه. (استراحتی بكن)

نظرش زدن. (چشم زخم زدند)

نعنا بو كباب میدِ. (معمولاً به برادر زن میگویند كه برادر زن بوی خواهرش را میدهد)

نفسنفس زدن. (تند نفس كشیدن)

نفسی تازه كن. (خستگی خود را بگیرید، خستگی در كنید)

نفوس بد نزن. (پیش بینی بد نكن)

نُقل محفل شده. (در مجلس سخنرانی میكند، مورد احترام است)

نكِشته میدرواِ. (هنوز چیزی نكاشته میخواهد درو كند، خیلی زرنگ است)

نگا ور قد این نیم وجبی نكنین همینقدر كه هس همینقدر زیر زمین.

نگا به مایت بكن نه به همسایت. (هر كسی باید نگاه به پولش بكند بعد خرج كند)

نگو تا نشنوی. (حرف درباره ما نزن تا دربارهات حرف نزنیم، بما چیزی نگو تا جوابت را ندهیم)

نم به نم باید برس. (كار باید ادامه داشته باشد)

نم پس نمیدِ. (نمیشود از او چیزی گرفت)

نم نم باران به میخواران خوش است. (به موقع اگر باران بیاید خیلی خوش میگذرد)

نماز جعفر طیار میخونه. (نمازش خیلی طول میكشد)

نمرده بلكه نفس كشیدن از یادش رفته. (مرده است، خلاص كرده است)

نمك برِ آشییِ. (گر چه كم است ولی باز هم بدرد میخورد)

نمك نمكِ خروارمَ نمكِ. (كم یا زیاد فرقی نمیكند، همه یك رقم هستند)

نمیتونه برقصه میگه زمین كجه. (در این كار مهارت و استادی ندارد)

نمیتونیم زیر ز پُل هر كسی باشیم. (نمیگذاریم كه هر كسی برای ما قیافه بگیرد)

ننگ میپچونه. (آدم ننگی است پول خرج نمیكند)

ننگی از دس تنگیِ. (كسیكه پول ندارد)

نه آب و نه آبادی نه گلبانگ مسلمانی. (خبری از آبادی نیست یعنی خرابه است، محلش خوب نیست)

نه ارزنی به آفتاب نه جنگی به چغوتا. (نه در آفتاب ارزنی داریم و نه با گنجشك ها دعوایی داریم)

نه از آتشش گرمی میبینیم بلكه از دودش كور می‌شیم.

نه از اون دایره و تنبك زدنش نه از این زینب و كلثوم شدنش. (تظاهر به كاری كردن و در باطن كار دیگری انجام دادن)

نه از من جو نه از تو دو كاهی بخور راهی برو. (ما نه از تو كار میخواهیم، نانی بخور بیا و برو)

نه این طرفی نه آن طرفی. (بیطرف هستم و كاری بكار كسی ندارم)

نه به حلال میارز نه به حروم. (ارزشی ندارد)

نه بو دارِ نه خاصیت. (بیمصرف است ، فایدهای ندارد)

نه بو دارِ نه صدا. (بیخاصیت است)

نه تو پیری نه خدا بخیل. (وقت زیاد است تو جوانی و خدا هم كمك میكند)

نه تو كار كسی نیار. (در كارها نه نگو بگذار كار انجام دهد و بگذار كار انجام بشود.)

نه جای آشفته بخواب نه خواب آشفته بین. (فكر بكن بعد تصمیم كار را بگیر)

نه جایی ر خراب میكنه نه جایی ر اباد. (كاری به جایی ندارد)

نه خود خوری نه كس دهی گنده كنی به سگ دهی. (خودت نمیخوری به كسی هم نمیدهی خراب میشود و آن را باید بیرون بریزی)

نه دسی كه بر سر زنم نه پایی كه بر در زنم. (گرفتار بدبختی و بیچارگی هستم)

نه راه پس دارم نه راه پیش. (گیر كردم نمیدانم چكار كنم)

نه سر چغندر نه ته پیاز. (به من ارتباطی ندارد)

نه سر كرباس نه ته كرباس. ( به من ارتباطی ندارد من مسئول اینكار نیستم )

نه شیر شتر میخوام نه دیدار عرب.

نه قم خوبه نه كاشون لعنت بهر دوتاشون.

نه كگنده میخیم نه چغوت مرده.

نه كارتی نه داشتی. (بدرد نمیخورد، فایدهای ندارد)

نه كور میكنه نه شفا میده. (بیخاصیت و بیفایده است)

نه گویی دویده نه خیكی دریده. (اتفاقی نیفتاده، كاری انجام نشده است.)

نه مزد و نه منت. (هیچ كاری انجام نداده است)

نه میخوام جلو مردم خوارم كنی نه تو مسترا ماچم كنی. (در مقابل مردم احترام به من نمی‌گذاری ولی در خلوت مهر و محبت می‌كنی) مسترا= مستراح- توالت

نه ها گفت و نه ن. (اصلاً حرفی نزد)

نهنه من غریبم در نیار. (خودت را به نفهمی نزن)

نو كه اومد به بازار كنه میشه دلآزار.(لباس نو كه بپوشی لباسهای كهنه بدرد نمیخورند)

نود باشی یك افتادهای پیر كه آموزند از تو رای و تدبیر.

نوشدارو پس از مرگ سهراب. (انجام كاری بعد از اینكه وقتش گذشته باشد)

نوكر بیجیر و موا جبییِ. (حقوق نمیگیرد، مجانی كار میكند)

نومی در كرده. (مشهور شده است)

نون بخور و نمیری دارِ. (زندگیش بطور ساده میگذرد)

نون به اشتها مردم نباید خورد. (كاری به كار مردم نداشته باش، خودت كار خودت را انجام بده)

نون جلو و او در عقب. (نفرین مادرانه. خدا كند خیر نبینی)

نون جود بخور خونه گبر بخواب. (با هر كسی باید یك نوع رفتار داشته باشی)

نون خودت بخور منت از پدرت نكش. (منت كسی را نباید كشید)

نون خودتِ بخور حرف مردم نزن. (كاری به كار دیگران نداشته باش)

نون خور فراوون داره. (بچه و كس و كار زیاد دارد)

نون داره. (فایدهای دارد)

نون به نرخ روز بخور. (اگر میخواهی حرفی بزنی همین الان بزن)

نون كافرِ بخور و برا كافر شمشیر بزن. (هر كه پول داد برای همان كار بكن)

نونِ كه قوت جون. (نان به جان قوت میدهد، نیرو میدهد)

نون گندم اگه نخوردیم دست مردم دیدیم. (با این كــار یا حرف آشنایـــی داریم. آن را می شناسیم)

نون مرد تو اشكم نامرد نمیمونه. (عاقبت جبران زحمات میشود)

نون نامرد تو اشكم مرد نمیمونه. (عاقبت جبران زحمات میشود)

نون نخورده ور شكمش میبندن. (نونی كه ما نخوردیم می گوید خورده است، كاری كه ما نكردیم میگوید كرده است)

نون نداره بخوره نبات نگین شاف میكنه. (فقیر است ولی قیافه میگیرد)

نون نون گندم گوشت گوشت بره. (هر چیزی به جای خود نیكوست)

نونش آجر شد. (ضرركرد، در كار فایدهای نكرد)

نونش پشت شیشه روغن میماله. (كار بیفایدهای میكند و اینكار فایدهای ندارد)

نونش تو روغن.ِ (كار و بارش گرفته، زندگیش خیلی خوب است و درآمد خوبی دارد)

نونش ندارِ اشكنه گوزش منار میشكنه. (فقیر است ولی با پولدارها نشست و برخاست میكند)

نونمون آجر شده. (عجله‌ای در این كار نیست)

نونمون كه ورتُ اِ نسوخته. (در این كار خیلی عجله نداریم)

نونی براش پختم كه اگر پیش سگ بندازی نمیخورِ. ( كارش را تلافی كردم)

نِی به ناخوناش میكنیم. (از پس او برمیآییم جبران كارش را میكنم، بدیهای او را تلافی میكنم)

نیكی و پرسش. ( در كار خیر حاجت به استخاره نیست)

نیومدیم خونه جود حالا كه اومدیم شنبه بود.


نوشته شده در : پنجشنبه 26 دی 1387  توسط : سید محمد حسینی پوررفسنجانی.    نظرات() .

Cialis prices
یکشنبه 19 فروردین 1397 12:14 ق.ظ

Nicely put. With thanks!
order generic cialis online cialis official site cialis en mexico precio tadalafil generic prezzo di cialis in bulgaria tesco price cialis cialis 5 mg funziona cialis from canada cialis 5 mg effetti collateral india cialis 100mg cost
Buy generic cialis
جمعه 3 فروردین 1397 02:59 ق.ظ

Very well voiced really! .
cialis without a doctor's prescription free cialis cialis with 2 days delivery generic cialis cialis wir preise we choice free trial of cialis buy cialis online cheapest if a woman takes a mans cialis viagra vs cialis 40 mg cialis what if i take
Vivien
پنجشنبه 16 آذر 1396 08:18 ب.ظ
My brother recommended I might like this website. He was entirely right.
This post actually made my day. You cann't imagine just how much time I had
spent for this information! Thanks!
How do I stretch my Achilles tendon?
سه شنبه 17 مرداد 1396 03:44 ق.ظ
Excellent post. I used to be checking constantly this weblog and I am inspired!
Extremely helpful information specially the last section :
) I handle such information a lot. I was looking for this certain info for
a very long time. Thank you and best of luck.
BHW
دوشنبه 28 فروردین 1396 08:04 ب.ظ
bookmarked!!, I like your site!
BHW
جمعه 18 فروردین 1396 11:04 ب.ظ
Hello! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?
I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any tips?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر