تبلیغات
ضرب المثل های عامیانه رفسنجان - م 2

امروز:

م 2

مثل روباه قشو كرده. (ناراحت و درهم و برهم است)

مثل روز روشن. (واضح و آشكار است)

مثل زَقوم. (تلخ است)

مثل زمین وادیالسلام. (تاریك و بینور است)

مثل زن آبستن. (بیحال و ضعیف است)

مثل زهر مار. (كشنده است)

مثل ستاره سهیل. (نایاب است)

مثل سدسكندر. (محكم است)

مثل سركه هفت ساله یِ . (قدیمی و شیرین است)

مثل سرو سهی. (قد بلند است)

مثل سگ اصحاب كهف. (باوفا و مهربان است)

مثل سگ جون میدِ. (در حال مردن است)

مثل سگ دوله می كنه. (ناله میكند. زوزه می كشد)

مثل سگ كُلیس كُلیس میكنه .(مثل سگ صدا میدهد و ناله میكند)

مثل سگ ممد نگاری گلِ پاچه همه را میگیره. (با همه لج است)

مثل سگ موس موس میكنه. (خودش را لوس میكند)

مثل سگ هفت ت جون دارِ. (سخت جان است)

مثل سگِ هلِ دویِ. (همیشه در حال دویدن است)

مثل سگ و گربه میمونِ. (با هم لج هستند)

مثل سگ پا سوخته همش تو كوچایِ. ( در حال دویدن است ولگرد است)

مثل سلیمون بیایمونه. (مورد اعتماد نیست)

مثل سنگ و شیشه ین. ( با هم ضدند)

مثل سیبی كه از وسط دو تا شده باشن. (با هم فرقی ندارند، شباهت زیادی بهم دارند)

مثل شاخ شمشادِ. (بلند قامت است، قد بلندی دارد)

مثل شام غریبونِ .(تاریك است)

مثل شتر شاشش از پسِ. (كارش اشتباه و برعكس است)

مثل شلغم شوروایِ. (شل و وارفته ، بیحال است)

مثل شمر ذیالجوشن. (بیرحم و ظالِم است)

مثل شمع. (راست و استوار است)

مثل شیر بییال و دمِ. (فایدهای ندارد)

مثل شیشهیِ. (نازك و شكننده است)

مثل طبل توخالی. (چیزی بارش نیست)

مثل طلای 24 عیارِ. (خیلی باارزش است )

مثل طوطیِ. (تقلید میكند)

مثل عاجِ. (سفید و محكم است)

مثل عرب دوغ ندیدهیِ. (چیزی نخورده است)

مثل عروس كرولالِ. (حرف نمیزند)

مثل عزرائیلِ. (نفسگیر است)

مثل عسل شیرینه. (شیرین است)

مثل عقرب زهری. (سمی است)

مثل عقیق یمنی. (سرخ و قهوهای است)

مثل علی بونهگیر هر كاری بكنی نِق میزنه. (خیلی بهانه گیری میكند)

مثل غول بیابونی. (نفهم و بیشعور است)

مثل غول بیشاخ و دُم. (نفهم و بیشعور است)

مثل فاحشههایِ. (هرزه و بیمعنی است)

مثل فرفرهیِ. (گرد و چرخان است)

مثل فلفلِ. (تیز است)

مثل فیل و فنجونِ. (بهم نمیخورند، با هم جور نیستند)

مثل قاطرِ. (لگدانداز است)

مثل قال زنبورِ. (سوراخ سوراخ است)

مثل قالی كرمونه هر چه پا بخور گرونتر میشه. (جوان مانده و پیر نشده است)

مثل قبربچهیِ. (تنگ است)

مثل قبرسون جودایِ. (تاریك و بیچراغ است)

مثل قرص ماهیِ. (زیبا و خوشكل است)

مثل قُطامهیِ. (قاتل و بیرحم است)

مثل قندِ .(شیرین است)

مثل قوطی عطارِ. (همه چیز دارد)

مثل قوم بنیاسرائیلِ .(باعث آزار و اذیت میشود)

مثل ك.. كشای كتك خورده. (سربزیر و ساكت است)

مثل كاسه پرخونِ. (سُرخ است)

مثل كبك سرش را كرده زیر برف. (خودش دیگران را نمیبیند ولی دیگران او را میبینند كه چكار میكند)

 

مثل كرم خاكیِ. (ساكت است)

مثل كف دستِ. (بیمو،صاف است)

مثل كمون حلاجیِ. (كج- پرصدا است)

مثل كوره حدادِ. (داغ است)

مثل كوری كه تو ك... افتاده. ( چشمهایش خوب نمیبینند)

مثل كون دلاكا پتپت میكُنه .(خیلی سر و صدا می‌دهد)

مثل كون دلاكا همش دارِ پتپت میكنه. (در حال صدا دادن و غرولند كردن است)

مثل كون میمونِ. (سرخ است)

مثل كوه اُحدِ. (بلند و استوار است)

مثل گازو میمونه. (ابله و كودن است)

مثل گاو چالِ. (همه او را میشناسند)

مثل گاو نامن شیر. (كاری انجام میدهد و لگدی میزند و اثر آنرا از بین میبرد)

مثل گدایِ سامریِ. (سمج است)

مثل گراز تیر خوردهیِ. (عصبانی است)

مثل گربه بُراقِ. (پرمو است)

مثل گربه میومیو میكنه. (مثل گربه صدا میكند)

مثل گردن غازِ. (دراز است)

مثل كیسه گردو كركر میكنه. (همیشه در حال نالیدن و غُرغُر كردن است)

مثل گردوی كِركرویِ. (همیشه در حال نالیدن و غُرلند كردن است)

مثل گرگدن. (كلفت است)

مثل گنهگنهیِ .(تلخ است)

مثل گوشت قربونی. (تكه تكه و پارهپاره است)

مثل لاشة مردهیِ. (بیحال و ساكت است)

مثل لُر ك... ندیدهیِ .(یعنی چیزی ندیده است)

مثل لشكر شكسته خوردهیِ. (بهمیخته-متفرق است)

مثل لنگه كفش كهنهیِ. (بیفایده، بدون ثمر است)

مثل لوله آفتابِیِ. (گرد و دراز است)

مثل لیلی و مجنونِ .(مهربان و دلداده است)

مثل مار جعفری. (زهری و سمی است، خطرناك است)

مثل ماره جیغویِ. (خیلی پر سروصدا است)

مثل مار خوشخط و خالِ. (ظاهر فریبندهای دارد)

مثل مار زخم خوردهیِ. (عصبانی است)

مثل مارگزیدهیِ .(بخود میپیچد)

مثل ماری كه هفت پوس انداخته. (تجربه در این كار دارد)

مثل ماه شب چاردهیِ . (زیبا و قشنگ است)

مثل ماه شب چاردِیِ. (زیبا و قشنگ است)

مثل مرغ پركندهیِ. (برهنه و لخت است)

مثل مگس دور شیرینی. (وجودش چنان فرقی نمیكند)

مثل مم دِ سُنگرویِ. (همیشه پابرهنه و در حال رفتن است)

مثل مور و ملخِ. (فراوان و شلوغ است)

مثل مورچه سواریِ. (زرنگ است)

مثل موش آب كشیده‌ی.ِ (خیس است)

مثل موم آب میشهِ. (نرم و قابل انعطاف است)

مثل میخ طویله جودای. (كوتاه قد است)

مثل نبات نگینِ. (سفید شیرین و محكم است)

مثل نردبان دُزایِ. (دراز و بیقواره است)

مثل نرگس شهدایِ. (چشم درشت است)

مثل نسناسِ. (بدشكل است)

مثل نقره‌یِ. (سفید است)

مثل نیفه تومون پُر رشك. (خیلی كثیف و پر میكرب است)

مثل نیقلیون. (باریك و لاغر است)

مثل هلو پوس كنده‌یِ. (نرم و پرآب و زیبا است)

مثل همونه پربادِ. (چاق و سنگین وزن است)

مثل هُمونه پرگایِ. (چاق و سنگین وزن است)

مثل هند جگرخوارِ. (بیرحم، نامهربان، قسیالقلب است)

مثل یابویِ. (لگدانداز است)

مثل یاقوتِ. (سرخ است)

محبت باید دو طرفه باشه.

مخش خوب كار نمی‌كنه. (عقل درست و حسابی ندارد)

مدینه گفتی و كردی كبابم. (ما را بیاد آوردی، آن خاطره را زنده كردی)

مرا بخیر و تُر بسلامت. (از خوبی تو گذشتیم نمیخواهیم دیگر ترا ببینیم)

مرد چل سالِ‌ه اوّل چلچلیشِ. (اول خوشی و راحتی اوست)

مرد كه پولدار بشه یا خونه تنگ میشه یا زن زشت.

مرد میخوام كه زنگوله به گردن گربه بندنِ . (كسی میخواهم كه بتواند این كار را انجام بدهد)

مرد و مردونه اینكار بكن. (این كار را بنحو احسن انجام بده)

مردم كجایی گفت هنوز دوماد نشدم. (تا ازدواج نكند معلوم نیست اهل كدام شهر است)

مرده رو كه رو بدی تو تابوت میرینه. (نباید به كسی رو داد پررو میشود)

مرده شور ضامن بهشت و جهنم نیس. (كاری به مرده ندارد)

مرده شورت ببر. (خدا مرگت بده)

مردهاش هم مردم آزار میده.

مُردهگیش بهتر از زندهگیش است. (فرقی نمیكند كاری انجام ندهد بهتر است)

مردیت بیازمای آنگه زن كُن. (ببین مردی داری بعد ازدواج كن)

مرغ كُرُكِ. (بیحال و در حال حركت است)

مرغ یِ پادارِ. (حرف حرف خودش است، یك كلام است)

مرغی كه انجیر میخور نشكش كجِ. ( كسی كه میخواهد كاری كند باید عرضهای هم داشته باشد)


نوشته شده در : پنجشنبه 26 دی 1387  توسط : سید محمد حسینی پوررفسنجانی.    نظرات() .

foot pain on top of foot
چهارشنبه 14 تیر 1396 11:14 ق.ظ
Loving the info on this internet site, you have done great job on the posts.
http://likeableoaf916.exteen.com/20150703/hammer-toe-leading-to-pain
یکشنبه 4 تیر 1396 03:02 ب.ظ
These are genuinely great ideas in regarding blogging.
You have touched some pleasant things here. Any way keep up wrinting.
aurakuhl.jimdo.com
سه شنبه 2 خرداد 1396 03:18 ب.ظ
Hey there! Do you know if they make any plugins to safeguard
against hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any
tips?
BHW
شنبه 19 فروردین 1396 05:15 ب.ظ
Hello friends, good paragraph and pleasant arguments commented here,
I am really enjoying by these.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر