تبلیغات
ضرب المثل های عامیانه رفسنجان - ف - ق - ک

امروز:

ف - ق - ک

فاتحهاش باید خوند. (بایداز از او قطع امید كرد)

فردا هم روز خداس. ( این كار برای فردا باشد)

فرزند كسی نمیكُنه فرزندی گر بر گردن او طوق طلا آویزی.

فرصت سر خاروندنم نداریم. (فرصتمان كم است، وقت كم داریم)

فرق است بین آنكه یارش در بر است و آنكه نگاهش بر در.

فضول بردند جهنم گفت هیزماش ترِ. (فضول هركارش بكنی باز فضول است)

فكر میكنه از زیر بُته جاز در اومدیم. (فكر میكند كه ما كِس و كاری نداریم)

فكر میكنه پسر نوابِ. (فكر میكنه آقازاده است)

فكر میكنه دختر سلطونه.

فكر میكنه ما رو گنج قارون نشسیم. (فكر میكند خیلی پولدار هستیم كه اینطوری پول خرج میكند)

فكر میكنه ما گنج قارون داریم. (فكر میكند كه ما پولدار و ثروتمندیم)

فكر میكنه میخوام بخورمش. (فكر میكند كه خوردنی است)

فكر میكنه یارو اَنگلیه. (فكر میكند كه این آقا مسخره بازی است كه دستش بیاندازی)

فكر میكنی گردش كنی میلی میشه پنش كنی بیلی میشه. (كار را خیلی ساده گرفته است فكر میكند كه به این آسانی كار انجام میشود)

فكر نان كن كه خربزه آبِ. (آدم باید نان پیدا كند آب همه جا هست)

فلفل نبین چه ریزه بشكن ببین چه تیزه. (نگاه به قدش نكن خیلی زبر و زرنگ است)

فن و فوت كاشی گریش بلدِ. (یعنی استاد كار است و از عهده كار بر میآید)

فواره چون بلند شود سرنگون گردد. (آدم كه خیلی ترقی كند یك دفعه سقوط میكند)

فیلش یاد هندسون كرده. (میخواهد اینكار را انجام دهد)

 

 

قِ رشِ قاشق كرده. (خیلی شیك پوشیده خوش لباس شده است آرایش زیادی كرده است)

قاسم باغینی جرتینا . (انهم برای خودش آدمی شده است)

قبل از رود رود بند. (از اینكه كار خراب شود بفكر چاره باش

قدر سلومتی را كسی میدونه كه به مرضی گرفتار بشه.

قدر عافیت كسی داند كه به مصیبتی دچار آید.

قدی دارِ مثل چنار لبی دارِ مثل تغارِ .(قدی دراز و لبهای بزرگ و گشادی دارد)

قربون برم خدا را یك بوم و دو هوا را. (برای خودش چیزی را میخواهد كه برای دیگران نمیخواهد)صفحه 124 را مطالعه فرمایید

قربون بند كیفتم تا پول داری رفیقتم.

قرمساق نشنفتهیِ. (كسی با او بلند حرف نزده است)

قسم ابوالفضل باور كنم یا دُم خروسِ. (كدام حرفت را باور كنم)

قسم نخور باورم میشه بدون قسم .

قشنگ و ملوس. (زیبا و دوست داشتنی است)

قصاص قبل از جنایت نمیشه. (زودتر از قاضی نباید قضاوت كرد)

قصر در رفت. (یعنی خطری او را تهدید نكرد)

قصه حسین كُرد شبستری میگی. (برای من قصه زندگیت را نگو)

قضا قْرْتكی درست شد. (تصادفی این كار انجام شد)

قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. (كم كم جمع میشود تا اینكه زیاد شود)

قفل به دن مردم نمیشه زد. (در دهان مردم را نمیشود بست)

قلقش دستم اومده. (یعنی اخلاق او را میدانم و میدانم كه چگونه با او رفتار كنم)

قلم دست دشمن است. (هر چه دشمن بخواهد میگوید یا مینویسد)

قمر در عقرب. (اوضاع درهم و برهم است)

قوز بالا قوزِ. (كار مشكلتر شده، سختی رو سختی، مشكل رو مشكل بوجود آمده است)

قول مرد یكیِ.

قوم و خویش نون تو سفره نمیشه. (هیچ چیز بدرد نمیخورد باید هر كسی به فكر خودش باشد)

قیاس به نفس نكن. (او را مانند خودت فرض نكن)

قیافِش تابلویِ. (از صورتش میتوان فهمید از قیافهاش مشخص است)

قیامت كسی ندیده. (از آینده كسی خبر ندارد)

قیامتی برپا شد. (شلوغ بود، معركه بوجود آمد)

قیسی را میخورن بخاطر دندلاش. (زردآلو را به خاطر هستههایش میخورند)

 

 

 

كُ.. دادن برزگون صدا ندارِ (خرابكاری كسی كه پولدار باشد معلوم نمیشود)

ك... پاره و آتش بازی. (آدم تنبل نمیتواند از عهده این كار بیاید)

ك... خروك... آهو . (كسی كه وصله تن كس دیگر نباشد، با هم سازگاری نداشته باشند)

ك... كردن كلاغ كسی ندیده. (كلاغ بسیار محجوب و از لحاظ ازدواج مواظب كار است)

ك... مرد از كدو نیس. (مرد میتواند كارها را انجام دهد، كارش درست میشود)

ك... ملخ چه خفتد و چه خیزد. (این ادم دارای چندان ارزشی نیست و برای ما بیاهمیت است)

ك...ی ك...ی رو پیدا میكنه آب گودال جر. (معمولاً همطبقهها باهم ازدواج میكنند. آب گودال را پیدا می كن و سر همسر را پیدا می كند)

كاچی به از هیچیِ. (كم بودن بهتر از نبودن است)

كار از كار گذشت. (تمام شد، امیدی در كار نیست)

كار از محكم كاری عیب نمیكنه.

كار بد عاقبت ندارِ.

كار به كار كسی نداره. (برای خودش زندگی میكند و توجهی به دیگران ندارد)

كار چاق كنه. (كارها را درست میكند)

كار حضرت فیلِ . (مشكل و پر درد سر است)

كار را باید پخته كرد. (كار را باید اساسی انجام داد)

كار كمر شكنیِ. (كار سختی است)

كار ما راس حسینی. (هرگز كار خلاف انجام نمیدهیم)

كار هر بُز نیس خرمن گفتن گاو نر میخواهد و مرد كهن.

كار هر خر نیست خرمن كوفتن گاو نر میخواهد و مرد كهن. (انجام این كار از عهده هر كسی بر نمیآید)

كار یك شی صنار نیس. (یعنی پول زیادی احتیاج هست سرمایه زیادی میخواهد)

كار یكبار اتفاق میاُفته.

كارش خیابون گز كردنِ. (یعنی بیكار است و كاروباری ندارد)

كارش سرُك بسهِ. (در كارش یك نقصی است كه انجام نمیشود)

كارو بارش خوب چاقشده. (وضع زندگی خوب شده روزگار را بخوشی میگذراند)

كاری از پیش نبرد. (پیشرفتی نكرد)

 

كاری بكن بهر صواب نه سیخ بسوزِ نه كباب. (نه به ضرر ما باشد نه به ضرر تو)

كاری به كارش نداشته باش راهی برو لِخی بِكش (در كار او دخالت نكن و راه خودت را برو)

كاری كه چِشْ میكُنه ابرو نمیكنه. (كاری كه خودتان انجام دهید دیگران نمیتوانند آن كار را آن طور انجام دهند)

كاری كه خدا نخواه نمیشه. (كاری كه خدا نخواهد انجام نمیپذیرد)

كاری كه شیر میكنه شمشیر نمیكنه. (یعنی شیر مادر دارای اهمیت است)

كاری كه نباشه زرنگه. (تنبل است و كار انجام نمیدهد) ((طعنه و كنایه است))

كاسه از آش داغتر. (دایه مهربانتر از مادر است ،دلش بهتر از ما میسوزد)

كاسه جایی رود كه بار آید قدح. (كاری كه انجام میدهد بیش از اندازه جبران آن میشود)

كاسه كوزهها رو سر ما شكسته. (تمام تقصیر را به گردن ما گذاشته است)

كاسهای زیر نیمكاسه ی. (خبرهایی در كار هست)

كاش پام شكسته بود (یعنی این كار را انجام نداده بودم یا اینجا نیامده بودم)

كاشكی را كاشتند سبز نشد. (كاری كه با كاشكی انجام شود امكان انجام آن وجود ندارد

كاشه بعمل اومد كه اینطوری بوده. (یعنی متوجه اوضاع شدیم)

كافر همه را به كیش خود پندارد. (همه را مثل خودش میپندارد)

كاه پیش سگ و اسخون پیش خر نهادنِ. (كارها را اشتباه انجام داده است)

كبكش خروس میخونه. (خوشحال است كار و بارش روبراه است)

كبوتر با كبوتر باز با باز. كند همجنس با همجنس پرواز.

كُت خرجیِ. (خرج زیادی دارد)

كُت گیر شدیم. ( در اثر سرما و برف و باران نتوانستیم بیرون برویم و در خانه ماندیم.)

كتك خوردهشیم. (كوچك او هستیم، برای او احترام قائلیم)

كج بشین و راس بگو. (حقیقت را هر چه هست بگو پنهان نكن)

كجا خوشه آنجائیكه دل خوشِ. (كسانیكه دلخوش باشند همیشه دل شاد و خوشی دارند)

كجایی ناپیدایی مثل ستاره سهیلیِ. (مدتی كه شما را نمیبینم)

كجدار مریز باید رفتار كرد. (باید رعایت زندگی را بنمائیم یواش یواش كار را انجام دهیم)

كَجدارِ مریز رفتار كن. (رفتارت نه خیلی بد و نه خوب باشد، بطور متوسط اینكار را بكن)

كدخدا را ببین ده را بچاپ. (بزرگتر خانواده را اگر بینی كار انجام میشود)

كُر چشِ ور بیا. (تلافی بشود، جبران بشود)

كرایه نشین شانشین. (كسیكه منزل كرایهای دارد مثل اینكه مانند شاه زندگی میكند)

كرم خرما تو خود خرمایِ. (این كار بوسیله آشنایان و قوم و خویشان انجام شده)

كسرشانی ندارِ. (از انجام آن خجالت نكش)

كسی از فردای خود خبر ندارِ.

كسی به كسی نیس.

كسی چه میدونه كه فردا چه خبر میشه. (كسی از اینده خبر ندارد)

كسی رُ تو گُورِ كسی دیگه نمیخوابون. (گناه دیگری را بر كس دیگری نمینویسند)

كسی كه با مادر خود زنا كند با دیگران چهها كنهِ. (كسیكه با آشناهای خود اینكار را انجام میدهد خدا میداند با غریبهها چه كار كند)

كسی كه خر بالابون بُرد پائین هم میآرِ. (كسیكه كاری انجام میدهد منتظر عواقب آن نیز هست)

كسی كه خربزه میخورِ پای لرزش مینشینه. (كسیكه كاری انجام میدهد منتظر عواقب آن نیز هست)

كسی كه مُنار میدزدِ فكر جاشم میكنه. (كسیكه میخواهد كاری انجام دهد حتماً بر عواقب بعدی آن هم فكر می كند)

كسی ناراحت میشه كه زنش بمیره خوارزن ندشته باشه. (می تواند جبران كار را بكند)

كشك چی پشم چیِ. (انكار كردن و حاشاكردن در مورد كار یا حرف)

كشكول گدایی ور دُشته. (قرض میكند یا گدایی میكند)

كف دسم كه بو نكردم. (از جریان اصلاُ خبر ندارم)

كف دسی كه مو نداره نمیشه بكنی. (كسیكه پول ندارد نمیتواند خرج كند یا پول قرض دهد)

كفتر جایی سر چاه خودش. (هر كس باید به محل و زادگاه خودش برگردد)

كفتر صَناری یا كریم نمیگه. (جنس ارزان قیمت كار زیادی نمیكند)

كفش كه تنگ شد میكنِ میندازش بیرون. (بیشتر درباره مردانی میگویند كه اگر زنانشان خوب نباشند طلاقشان میدهند)

كفش كانه در بیابون غنیمتِ. (گاهی بیچیز و بیمقدار غنیمت است)

كفش و كُلا كرده. (آماده رفتن عروسی و یا مهمانی است)

كفشش تو یِ پا كرده. (یعنی تصمیم خود را گرفته و به حرف خود ثابت قدم است)

كفگیر خورده ته دیگ. (غذا تمام شده یا پولها تمام خرج شدهاند )

كفم نهِ درِم نهِ. (در برابر كار مزدم را بپرداز، اول پول بده بعد با من همبستر شو)

كَك پرید پشه پرید نوبت به گاگلو رسید. (كسانیكه توان كار را داشتند از انجام كار سرباز زدند ولی او گفت من اینكار را انجام میدهم )

ككش نمیگزه. (بخیالش نمیرسد، تو فكر انجام كار نیست)

كِكی افتاده تو تنبونش. (دچار ناراحتی و سردرگمی است)

كل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. (اگر میتوانست كاری انجام دهد برای خودش انجام میداد)

 

كِل وامونده .

كلا تقی رو سر نقی میذارِ. (از این میگیرد به كس دیگری میدهد)

كلا خودت قاضی قرار بده. (خودت در این كار قضاوت كن)

كلا ر كج گذاشته. (یعنی وضع و كار و بارش خوب شده است)

كلا رو برای سرما و گرما نمیذارن. (از كار باید خوب استفاده كرد)

كُلا سر و كمِ مخمل سروِ فراوونه. (مرد كم است و زن بسیار است)

كلا سرمون گذشت. (ما را گول زد)

كِلا شانس دارن. (آدمهای كچل و طاس شانس دارند)

كلا گشادی سرمون رفت. (كلاه سرمان رفت، خیلی ضرر كردیم)

كلا ورسرمون دُرُسْ كرده . (جُل عثمون درس كرده ،راهی برای آن درست كرده است)

كلات بنداز تو آسمون كه این كار شد . (از این كار خوشحال باش)

كلاتَ دو دسی بگیر كه باد نبرِ. (مواظب كارهای خود باش كه ضرر نكنی)

كلاش برای سر ما گشاده . (بدرد كارها نمیخورد، وصله تن ما نیست)

كلاش پس معركه ی. (كارش به بن بست خورده است)

كلاش پشمی ندارِه . (نمیتواند اینكار را انجام دهد)

كلاغ اومد راه رفتن كبك یاد بگیره راه رفتن خودشم یادش رفت . (هر كسی باید آن باشد كه هست)

كلاغی ور كلوخی .( چیزی در بساط ندارد، ضعیف و بیپول است)

كلاف سردر گم شده. (سر رشته كار از دستش در رفته است نمیداند چه بكند و چه كار انجام دهد)

كلامون تو هم میره .(با هم دعوایمان میشود، رابطهمان بهم میخورد)

كُلف بارش كردیم. (به او حرفهای تند زدیم، باو فحش دادیم)

كلكشِ بكن یا اینطرفی یا اون طرفی. (كار را تمام كن)

كلو كلو كلاچه آبگوشت كلهپاچه. (به ادمهای طاس و بیمو به طعنه میگویند)

كلوخ انداز را پاداش سنگ است.

كلوخی نباش كه بهر آبی بخیسی. (مقاوم باش و در برابر سختی مقاومت كن)

كله چغوت خورده. (حرف زیادی میزند)

كلهاش بو قورمه سبزی میدِ. (سرش بر تنش زیادی میكند، هنوز خام است و سرد و گرم روزگار را نچشیده است)

كم بخور همیشه بخور. (قناعت داشته باش)

كم پیدایِ ن. (شما را كم زیارت میكنیم، كجا هستید)

كُماجون نون از زن شیرده به لرزه میآ. (زنی كه بچه شیر میدهد باید غذای كافی بخورد)

كمال همنشین در من اثر كرد وگرنه من همان خاكم كه هستم.

كنار گود نشسته میگه لِنگِش كُن. (متوجه كار نیست اگر در جریان بود اینطوری نمیگفت یا نمیكرد)

كنگر خورده لنگر انداخته. (در حال استراحت است، خوابیده است)

كوچه آشتی كنان. (محلی كه در ان آشتی انجام میشود)

كوچه روشن كُن و خونه تاریك كُن. (ظاهرش خوب است ولی در باطن خرده شیشه دارد، كسی كه در خانه بداخلاق و بیرون از خانه خوش اخلاق است)

كور از خدا چه میخوا دو چشم بینا. (ما منتظر انجام همین كار بودیم همین را میخواستیم)

كور بشه دكونداری كه مشتری خودش نشناسه. (مردم انسان را خوب شناسایی میكنند)

كوره سوادی دارِ. (باسواد است، خواندن و نوشتن را میداند)

كوزهگر از كوزه كنه آب میخورِ. (كسانیكه چیزی دارند و از آن بخوبی استفاده نمیكنند)

كوسهها شانس دارن. (كسانی كه كوسه ریش هستند دارای شانس و اقبال هستند)

كوكش كنی خوب كار میكنه. (باید او را با چخان به كار وادار كنی)

كون گوزو دواشِ یك نون جوییِیِ. (آدم بد جوابش بدی است، بدی را باید با بدی جواب داد)

كونش پُت در اُورده. (سری از تو كلاه در آورده یعنی وضع و كار و بارش خوب شده است)

كو رو كو نمی زاره. ( خیلی اذیت می كند.) كو= كوه

كو به كو نمیرسِ ولی آدم به آدم میرسِ. (گذر انسانها بهم میافتد)

كو ر رو كو گذشت. (كار خیلی بزرگی كرد و بطعنه میگویند یعنی هیچ كاری انجام نداد است)

كوهی به كاهی ور نمیآ. (ضعیف در برابر قوی نمیتواند بایستد یا مقاومت كند)

كوهی كه كوهی بر پشتش نیس همین كارا ر میكنه كه میگن كوهیِ. (آدم كوهی با انجام دادن كار غلط كوهیگری خود را اثبات میكند)

كِیْ كار شیطونه. (چه موقع كار انجام میشود معلوم نیست)

كی مرده و كی زنده. (معلوم نیست كه فردا چه خبر شود)

كی میره اینهمه راه رو. (بطعنه بكسی میگویند كه خیلی شیك لباس پوشیده و كسی كه میخواهد كار غیرمنتظره ای انجام دهد)

كی میگه مرده گوز نمیدِ وقتیكه میده جفت جفت. (معمولاً به ادمهای جلغوز و تازهبدوران رسیده گویند)

كیسه ای برامون دوخته بود. (میخواست سرمان كلاه بگذارد و پولهایمان را بگیرد)

كیسه خالی پُز عالی. (پول در جیب ندارد ولی لباسش نو و شیك است)

كینه شتری دارِ. (آدم بد كینهای است بزودی آشتی نمیكند)


نوشته شده در : پنجشنبه 26 دی 1387  توسط : سید محمد حسینی پوررفسنجانی.    نظرات() .

Buy cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 09:31 ب.ظ

Thanks a lot! I value it!
buy cialis online cheapest canada discount drugs cialis cialis manufacturer coupon cialis italia gratis how does cialis work cialis 20 mg effectiveness generic cialis 20mg tablets cialis generic availability preis cialis 20mg schweiz cialis generique 5 mg
Buy cialis
یکشنبه 5 فروردین 1397 05:05 ق.ظ

Excellent information. Thank you.
cialis arginine interactio prices for cialis 50mg tadalafil 5mg generic cialis levitra we recommend cheapest cialis cialis professional yohimbe prices for cialis 50mg india cialis 100mg cost fast cialis online cialis pas cher paris
livejasmin hack credit generator
جمعه 4 اسفند 1396 03:08 ق.ظ
من بسیاری از پست های مربوط به دوستداران وبلاگ نویس را خوانده ام
اما این پاراگراف واقعا یک قطعه نوشتاری است، آن را نگه دارید.
std testing cost
جمعه 19 آبان 1396 07:12 ب.ظ
من کنجکاو بودم اگر شما تا به حال تغییر طرح از
وبسایت شما؟ بسیار خوب نوشته شده است من عاشق آنچه شما باید بگویید.
اما شاید شما می توانید کمی بیشتر در راه محتوا، به طوری که مردم می توانند ارتباط برقرار کنند
بهتر است. شما فقط یک متن خیلی بد برای داشتن یک مطلب دارید
یا دو عکس آیا شما می توانید آنرا در فضای بهتری جا دهید؟
clash royale free gems
دوشنبه 8 آبان 1396 07:51 ب.ظ
وبلاگ عالی شما در اینجا وجود دارد، اما من تعجب می کنم اگر شما از هر تخته بحث و گفتگو که موضوعات مشابه صحبت در مورد در این مقاله می دانید؟
من واقعا دوست دارم که بخشی از گروهی باشم که در آن می توانم نظرات دیگران را بدست آورم
افرادی که علاقه ای مشابه دارند. اگر شما هر گونه توصیه، لطفا اجازه دهید
من می دانم خیلی ممنون!
private std screening
دوشنبه 8 آبان 1396 05:54 ق.ظ
با تشکر از شما برای یکی دیگر از وبلاگ های آموزنده از کجا می توانم اطلاعاتی را که در این نوع نوشته شده است دریافت کنم
یک روش عالی من یک ماموریت دارم که در حال حاضر فقط کار می کنم
در حال حاضر، و من به دنبال چنین اطلاعاتی بوده ام.
std testing near me
دوشنبه 8 آبان 1396 05:47 ق.ظ
من تمام ایده هایی را که برای شما معرفی کرده ام، در نظر می گیرم
پست. آنها بسیار متقاعد کننده هستند و مطمئنا کار خواهند کرد.

با این حال، پست ها برای مبتدیان بیش از حد سریع است. آیا می توانید آنها را کمی بعد از مدت زمان طولانی بکشید؟

از پستتان ممنونم.
std screening
دوشنبه 8 آبان 1396 05:21 ق.ظ
این پایان روز من است، اما پیش از پایان، خواندن این پست فوق العاده برای افزایش دانش من است.
real psychic readings
دوشنبه 8 آبان 1396 04:47 ق.ظ
من این را می دانم اگر موضوع را کنار بگذارم اما به دنبال آن هستم
برای شروع وبلاگ خود و تعجب آنچه که همه مورد نیاز است
برای راه اندازی من فرض دارم یک وبلاگ مانند خود شما هزینه یک پنی بسیار گران است؟
من خیلی هوشمندانه نیستم، بنابراین 100٪ مطمئن نیستم. هر گونه راهنمایی و یا توصیه بسیار قدردانی خواهد شد.
به سلامتی
free std testing near me
دوشنبه 8 آبان 1396 04:22 ق.ظ
سلام، آره این مقاله واقعا خوب است و از موضوع وبلاگ نویسی خیلی چیزها را یاد گرفته ام.
با تشکر.
myfreecam token generator
شنبه 29 مهر 1396 09:19 ب.ظ
فقط چیزی که من دنبالش بودم WOW بود با جستجو برای اینجا آمده اید
myfreecams generator ژنراتور
real psychic readings
یکشنبه 16 مهر 1396 02:55 ق.ظ
چه اتفاقی می افتد، من به چیزهای جدید خود مانند هر هفته وارد می شوم.
سبک نوشتن شما شوخ طبعی است، انجام آنچه را که انجام میدهید
در حال انجام!
How much does it cost for leg lengthening?
دوشنبه 16 مرداد 1396 11:17 ب.ظ
Everything is very open with a really clear explanation of the challenges.
It was really informative. Your website is very useful.
Thanks for sharing!
Monte
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 06:30 ق.ظ
Hi! I just wanted to ask if you ever have any trouble
with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up
losing several weeks of hard work due to no backup.

Do you have any solutions to prevent hackers?
BHW
سه شنبه 29 فروردین 1396 11:16 ق.ظ
This is a topic which is near to my heart... Many thanks!
Exactly where are your contact details though?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر